FSUS - NSF FUFF - samarbeidskonferanse i Roskilde, Danmark

Av Anne Øverlie, 11.09.2017

FSUS og NSF FUFF har samarbeidet om en felles konferanse som i år er lagt til Roskilde, ca 50 min togtur fra København. 

FSUS – NSF FUFF konference
Den 2. og 3. november 2017
Fælles Dansk – Norsk konference

Konferencen afholdes på
Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde, Danmark

Sygeplejens kerneværdier i tværprofessionelt uddannelsesperspektiv

Tværprofessionalitet har fået en central plads i sygeplejerskeuddannelsens teoretiske og kliniske del og har fremtrædende plads i den nye sygeplejerskeuddannelse anno 2016. Tværprofessionel praksis, synes i dag at være en selvfølgelighed for at håndtere den kompleksitet, der præger sundhedsvæsenet, men den er ikke uproblematisk. Forskellige udviklingstiltag og forskningsprojekter vedr. tværfaglighed præsenteres, for der igennem at inspirere undervisere og kliniske vejledere til planlægning af indhold og pædagogiske metoder i professionsuddannelserne. Monofaglighed ses i forhold til tværfaglighed og der anlægges et kritisk perspektiv, bl.a. på omsorgens vilkår og udfordringer i et tværvidenskabeligt perspektiv.
Konferencen tilrettelægges med en vekselvirkning mellem oplæg, konkrete eksempler og fælles aktiviteter.

Målgruppen er undervisere og kliniske vejledere i professionsbacheloruddannelsen i Sygepleje, samt sygeplejersker og uddannelsesansvarlige. Konferencen er åben for undervisere fra fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og jordemoderuddannelserne, m.fl.

Pris: Medlemmer af FSUS og NSF FUFF: 3.900 kr. / ikke medlemmer: 4.400 kr.

Tilmeldingsstart 1.6.2017 på hjemmesiden www.fsus.dk
Tilmeldingsfrist den 15.9.2017

Program
(ret til ændringer forbeholdes)
Torsdag 2. november

Kl. 9.00 – 10.00 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 – 10.30 Velkomst og praktiske oplysninger herunder præsentation af forlag

Kl. 10.30 – 12.00
Sine Lehn–Christiansen, Cand. Mag., Ph.d., Roskilde Universitet
”Monofaglighed i forhold til tværfaglighed”
At klæde de kommende sygeplejersker på til at kunne arbejde sammen på tværs af faglige og organisatoriske skel, skal bidrage til et fremtidigt velfungerende sundhedsvæsen. Men vi bliver nødt til at erkende, at tværprofessionelt samarbejde i realiteten udgør en selvstændig udfordring. Oplægget vil fokusere på, hvad der skaber udfordringerne i det tværprofessionelle samarbejde og hvordan klinisk uddannelsespraksis kan håndtere disse udfordringer, så de kommende sygeplejersker bliver dygtige såvel mono- som tværfagligt.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.30 Charlotte Delmar, Professor - Institut for Folkesundhed – Sygepleje, Aarhus universitet
”Omsorgens forfald eller genopstandelse?”
Borgerinvolvering, patientinddragelse, partnerskab, fælles beslutningstagning, den innovative borger …, begreberne står i kø i diverse politiske dokumenter og uddannelsesbekendtgørelser og sætter sig igennem i konkrete situationer.
Men hvilken samfundsmæssig udvikling har fostret dette nye mantra? Betyder det at der ikke længere er brug for omsorg?
Oplægget har to foci. Først vil jeg skitsere den samfundsmæssige udvikling. Dernæst gennem forskningsresultater problematisere ansvarets fordeling som det essentielle i et omsorgsetisk rationale.

Kl. 14.30 – 15.00 Pause

Kl. 15.00 – 16.00 Cathrine Sand Nielsen, VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, ph.d. stud.
”Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab”

Cathrine Sand Nielsen har med uddannelsesetnografiske studier fulgt feltet igennem to år. Har fulgt de professionsstuderende i patient/borgerrettede, tværprofessionelle og tværsektorielle studieforløb, samt fulgt hvordan uddannelser og kliniske uddannelsessteder samarbejder om at udvikle sådanne studieforløb. På denne baggrund er såvel det undervisningspraktiske-, det organisatoriske-, som det politiske niveau kortlagt. Gennem nedslag i de tværprofessionelle studenterteams’ udfordringer, samt oplevelser af paradokser, skærpes diskussionen af betydning for de studerendes professionslæring.

Kl. 16.00 – 16.30 Walk and talk i nærområdet

Kl. 17.00 – 18.00 Ekstraordinær generalforsamling

Kl. 19.15 Middag i restauranten på Comwell Roskilde
Fælles hygge

Fredag 3. november
Kl. 8.45 – 9.00 God morgen og kort orientering

Kl. 9.00 – 10.30 Nina Olsvold, førsteamanuensis ved Høyskolen Diakonova, Oslo
“Sykepleiere som organisatoriske aktører i et omskifteligt helsevesen – ny eller endret rolle?”

Det er blitt hevdet at organisatoriske oppgaver utgjør opp mot 70% av sykepleieres arbeid i sykehus. I foredraget argumenterer jeg for at sykepleiefaget, inkludert sykepleieutdanningene, mangler begreper til å beskrive og dermed forstå denne viktige og omfattende siden av sin yrkesrolle. Det er synd, fordi dette arbeidet utgjør et betydelig, men lite anerkjent, bidrag til kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

Kl. 11.00 – 12.00 Afdelingssygeplejerske Vivian Skovgaard G. Skjoldshøj og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Tina Løvenskjold
”Interprofessionelt psykiatrisk studieunit”

I deres oplæg vil de tale om udvikling og etablering af psykiatrisk studieunit SL3.
Oplægget vil indeholde såvel de ledelsesmæssige tanker bag studieunit som de læringsmæssige tanker. De vil give deres bud på hvordan studerende lærer med, om og af hinanden, i et interprofessionelt læringsmiljø, og om hvordan der skabes bro mellem teori og praksis. Studieunit SL3 blev etableret som et 3-årigt projekt i Psykiatri Vest, en del af Region Sjælland, i sommeren 2015. Studieunit har siden opstart haft mere end 100 studerende og SSA elever i praktik. Oplægget vægter de praksiserfaringer som allerede nu træder tydelig i karakter.

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 13.45 Hanne Clement Axelsen, studiekoordinator på AalborgUH, HR og Uddannelse, sygeplejerske, SD, MLP
”Tværprofessionelt samarbejde i klinikken – Inspiration til hvordan tværprofessionelt samarbejde kan tænkes i klinikken?”

På baggrund af den centrale plads tværprofessionalitet har fået, i den kliniske del af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 2016, er der brug for at tænke i mange forskellige scenarier i den kliniske praksis. Med udgangspunkt i forskellige hverdagsforståelser af tværprofessionelt samarbejde præsenteret i bogen ”Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis” af Sine Lehn Christiansen, gives eksempler på hvordan tværprofessionelt samarbejde kan tænkes ind i klinikken.

Dorthe Yoon Ravn Sørensen, sygeplejerske med særlig klinisk funktion - uddannelse, undervisning og udvikling, SD. Afsnit O1 og O2 Aalborg UH.

”Tværfaglighed i klinisk praksis”
Hvordan tilrettelægger vi bedst muligt uddannelsesforløb for sygeplejestuderende, i forhold til de 10 tværprofessionelle ECTS-point på 6. semester, og med et særligt fokus på tværfaglighed i hverdagen? Oplægget giver konkrete eksempler på tværfaglige læringsaktiviteter fra bl.a. tværfaglige uddannelsesgrupper (TUG).

Kl. 13.45 – 14.00 Pause

Kl. 14.00 – 15.00 Eva Just, cand.scient.soc. ph.d. sygeplejerske, supervisor/coach, underviser på VIA Århus og Helle Merete Nordentoft cand.comm. ph.d. sygeplejerske, lektor på DPU, Århus universitet.
”Sygeplejerskernes rolle i det tværfaglige samarbejde i hverdagen”

De sundhedsprofessionelle faggrupper har hver sit særlige videns- og praksisgrundlag, og tværfaglighed kan ses som et kulturmøde mellem forskellige forforståelser, som skal faciliteres og styrkes gennem kritisk dialog. Hvordan kan de studerende uddannes til at blive aktive og kritiske medspillere i det tværfaglige samarbejde?

Kl. 15.00 – 15.15 Afslutning og refleksion
God weekend

Har du spørgsmål vedrørende programmet er du velkommen til at kontakte:
Birgit Hedegaard Møller bmhm@ucl.dk eller Rosemarie Andreasen rosemarie.andreasen@gmail.com
Ved spørgsmål vedrørende tilmelding er du velkommen til at kontakte:
Rosemarie Andreasen rosemarie.andreasen@gmail.com

Med venlig hilsen

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker