Ber regjeringen ta sykepleiermangelen på alvor

Av NSF, 26.09.2017

Norsk Sykepleierforbund har levert innspill til regjeringserklæringen, minnet om en rekke utfordringer innen norsk helsevesen, og trukket frem behovet for et sykepleierløft. Les hele innspillet her. 

Innspill til regjeringserklæringen - Sykepleiermangelen må tas på alvor

Helsetjenesten vil i de nærmeste årene møte en ny virkelighet. Befolkningen øker. Det blir flere av de eldste eldre. Flere vil ha behov for livslang bistand for å mestre livet med kroniske sykdommer. Ny teknologi vil endre hva som kan behandles, hvor behandlingen foregår og hvem som ivaretar ulike oppgaver. Pasienter skal på en helt annen måte sikres innflytelse over egen behandling. I sum stiller dette samfunnet overfor store utfordringer når det gjelder økte kostnader, prioriteringer og tilgang til arbeidskraft. Helsetjenesten preges av utfordringer med høy deltidsandel, høyt sykefravær, tidligpensjonering og økende problemer med rekruttering.

Sykepleiere vil være en avgjørende faktor for at helsetjenestene skal lykkes i møtet med befolkningens behov for helsetjenester. I alle deler av helsetjenesten spiller sykepleiere en nøkkelrolle for å sikre kvalitet og trygghet for pasientene. Det må derfor utvikles nye tjenestetilbud som sikrer befolkningen tilgang til sykepleierkompetanse i oppfølgingen av kronisk syke, eldre, og satsning på forebyggende helsearbeid.

Regjeringen må initiere et sykepleierløft for å få tilgang på nødvendig arbeidskraft og tilstrekkelig sykepleierkompetanse i årene som kommer.

Sykepleierløftet må inneholde følgende:

• En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid

• En pasientfokusert bemanningsnorm som sikrer pasienten tilstrekkelig og kompetent sykepleie

• En nasjonal opptrappingsplan for spesialutdanningene som innbefatter full lønn under utdanning for å møte mangelen på spesialsykepleiere innen spesialist- og kommunehelsetjenesten

• Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav

• Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten

• Arbeidsmiljøloven endres ikke med tanke på arbeidstakerorganisasjoners forhandlingsrett knyttet til arbeidstid, og med hensyn til vaktlengde og hvileperioder

• En arbeidslivspolitikk som ivaretar sammenheng mellom arbeidstidsordninger, arbeidstakernes helse og pasientsikkerhet

• Andelen heltidsstillinger skal økes markant i kommuner og sykehus

Norsk Sykepleierforbund vil be om at ovennevnte tas med i utarbeidelsen av regjeringserklæringen.