Politikken til NSF Student

Av NSF

Årsmøtet og studentstyret vedtar politikken og meningene til NSF Student

I NSF Student skal alle sykepleierstudenter bli hørt. Vi jobber for at utdanningen din skal bli bedre, både undervisningen og praksis. Vi er alltid åpen for tilbakemeldinger, men de formelle meningene bestemmes på NSF Students årsmøte. Årsmøte arrangeres hvert år og du kan delta! Her samles sykepleierstudenter fra hele landet for å diskutere hvordan sykepleierutdanningen kan bli best mulig. Mellom årsmøtene er studentstyret det øverste organet i NSF Student.

Studentpolitisk plattform

Under årsmøte 2019 bestemte Norges sykepleierstudenter en ny studentpolitisk plattform. Dette er en samling av meningene dere har rundt temaene:

  • Struktur og oppbygging (av studiet)
  • Undervisning og vurdering
  • Utdanningen
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Tilleggsutgifter i utdanningen 
  • Internasjonalt arbeid
  • Klima, miljø og folkehelse

Les den fulle studentpolitiske plattformen her (vedtatt på årsmøtet 2019).

Innsatsområder

Vi har også noen konkrete punkter vi skal jobbe med, disse kaller vi innsatsområder. Disse går på at vi skal være en synlig og aktiv organisasjon, vi skal arbeide for kvalitet i utdanningen og vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon.

 

Les alle innsatsområdene her (vedtatt på årsmøtet 2019).

 

Viktige saker vi jobber med nå: 

Heving av finansieringskategorien for sykepleierutdanningen

NSF Students årsmøte 2019 vedtok at vi skal jobbe for å heve finansieringskategorien til sykepleierutdanningen fra E til C.

I dag er alle studier i Norge fordelt på seks kategorier, fra A-F. Hvor mye økonomisk støtte utdanningsinstitusjonene får av staten er basert på disse kategoriene og avgjøres ut fra antall studieplasser per studiested, samt hvor mange studiepoeng som produseres år for år.

NSFs landsmøte november 2019 vedtok at dette også er noe de skal jobbe for.
Nå står vi sammen i arbeidet med å heve kategorien fra E til C!

 

Autorisasjonsgebyr

NSF Student krever at autorisering av helsepersonell skal være kostnadsfritt. Derav at utdanningsinstitusjonene som uteksaminerer sykepleiere, skal uavhengig av tidspunkt på uteksaminering, stå til ansvar for søknadsprosessen for autorisasjon.

I dag foreligger det en sum på 1665 kr for å få godkjent autorisasjonen. Dette er noe nyutdannede sykepleiere betaler fra privat lomme. NSF Student jobber for at denne summen skal senkes.

 

Flere nasjonale eksamener

NSF Student krever obligatoriske nasjonale og nasjonale deleksamener i sykepleieutdanningen, og at karakteren føres på vitnemålet. Vi ønsker at de som tar utdanning som sykepleiere skal ha lik sluttkompetanse, dermed ønsker vi flere nasjonale eksamener.

Vi ønsker nasjonale eksamener i sykdomslære og medikamentlære.

Det skal kun innføres nasjonale deleksamener der det er hensiktsmessig å bruke eksamen som vurderingsform knyttet til læringsutbyttene.

 

Praksisstudier

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse mellom teori og praksis.

Alle praksisstudier skal være veiledet og vurdert av en sykepleier med formell praksisveilederutdanning på minst 10 studiepoeng på masternivå. Minst én praksisperiode skal gjennomføres i første studieår. Det planlagte læringsutbyttet skal være førende for hva studentene foretar seg i praksis.

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får undervisning i gjeldende varslingsrutiner på det aktuelle praksisstedet.

NSF Student krever at tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende og/eller ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens progresjon i praksisstudier. Studenten skal få tilbud om å fullføre praksisperioden et annet sted dersom andre tiltak ikke bedrer situasjonen. Dette skal ikke medføre forsinkelser i studieløpet.

NSF student krever at alle studenter skal få dekket ekstra utgifter tilknyttet opphold og reise under praksisstudier, uavhengig om de studerer heltid, deltid eller desentralisert.

 

Resolusjoner

Resolusjoner er en fellesuttalelse som er ment til sende ut en erklæring om noe en mener veldig sterkt, eller noe en ønsker å sette et spesielt stort fokus på. Det er gjerne dagsaktuelle saker eller ny politikk en ikke har hatt politikk på tidligere. 

 

Tidligere årsmøter:

Årsmøtet 2018

Studentpolitisk plattform (vedtatt på årsmøtet 2018)

Innsatsområder (vedtatt på årsmøtet 2018)

 

Årsmøtet 2017

Studentpolitisk plattform (vedtatt på årsmøtet 2017)

Innsatsområder (vedtatt på årsmøtet 2017)

Resolusjon 1 (2017): Fremtidens sykepleierutdanning (vedtatt på Årsmøtet 2017)

Resolusjon 2 (2017): Nei til obligatorisk praksis i utlandet (vedtatt på Årsmøtet 2017)

Høringssvar

Høringssvar vedtas av studentstyret eller innsendes av studentledelsen på bakgrunn av vedtatt politikk.

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (2017)

Forslag om nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning (2017)

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (2017)