Regjeringen nedprioriterer nok en gang sykehusene

Av NSF, 12.10.2017

Sykehusene har blitt systematisk underfinansiert i en rekke år, og dagens budsjett retter ikke opp i dette.

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 er veksten i sykehusbudsjettene på i underkant av 1,6 milliarder. Regjeringen mener dette legger til rette for en aktivitetsvekst på 2 prosent. Dette er en videreføring av den systematiske underfinansieringen av sektoren vi har sett de siste 10 årene.

Etter at sykehussektoren systematisk ble nedprioritert i forrige periode, hadde vi forventet at det denne gangen kom et nødvendig løft for norske sykehus.

For det er en myte at sykehusene i Norge får mye penger. I år er det utgitt to omfattende rapporter om dette. Begge viser at Norge bruker mindre penger på sykehus enn land vi kan sammenligne oss med, og langt mindre enn det som brukes på andre sektorer, for eksempel samferdsel.

Bygningsmassen forvitrer mange steder, mye av det medisintekniske utstyret er utdatert og det investeres for lite i kompetanse.  Det er stor mangel på blant annet operasjons-, anestesi- og intensivsykepleiere.  Dette gjør at det det blir lengre ventetid til operasjoner.

- Vi må ruste opp dagens sykehusbygg, og vi må ha oppdatert utstyr. Sykehusbudsjettet for 2018 er ikke svar på de store utfordringene vi står overfor. Jeg er redd for at tilliten til det offentlige helsevesenet svekkes og de sosiale forskjellene øke, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Sykepleierforbundet er svært bekymret for konsekvensene av for lite satsning på å utvikle sykehusene i tråd med befolkningens behov.

- Vi er dessverre inne i en utvikling med et todelt helsevesen, denne utviklingen vil akselerere med dette budsjettet. Arbeidskraften i helsevesenet har blitt mer effektiv, men denne effekten har blitt spist opp av at man ikke har investert i ny teknologi, oppgradering av utstyr og vedlikehold av bygningsmasse, sier By.

 

To undersøkelser som underbygger dette:

En rapport produsert av OECD i år (OECD Analysis of Health Spending in Norway, 2017) viste at vi i Norge bruker lite penger på helse sammenlignet med andre OECD-land. Vi bruker dessuten lite på helse sammenlignet med hva vi bruker på andre sektorer.

En rapport Menon utarbeidet for Den norske legeforeningen og NSF viser også at sykehussektoren er underfinansiert. Konsekvensene av en slik underfinansiering er at de ansatte løper fortere uten at produktiviteten øker. Mens arbeidskraften har blitt mer effektiv, har manglende investeringer i bygg og utstyr ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har økt de siste ti årene.