Regjeringen styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Statsbudsjett 2018

Av nsf, 12.10.2017

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere jordmorstillinger. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017. 

Regjeringen foreslår å bevilge 753 millioner kroner i kommunerammen, og 287 millioner kroner gis i øremerket tilskudd til skolehelsetjenesten og helsestasjonene i 2018.

Bevilgningene er i tråd med Jordmorforbundet NSFs innspill til Statsbudsjettet 2018 der vi etterlyser konkrete tiltak for å styrke den kommunale jordmortjenesten. NSF har fått gjennomslag for at regelverket for tilskuddene til helsestasjon måtte bli tydeligere på at pengene også skal gå til å ansette jordmødre. Det ser og vi resultater av nå, for jordmorårsverk er i sterk vekst med hele 12 prosent i løpet av det siste året.  Jordmorforbundet mener dette er positivt, men slett ikke godt nok. Normering og årsverk takster, mener vi må på plass for å gi en god og tilgjengelig tjeneste i svangerskap og barsel. Det dreier seg også om en fornuftig og effektiv arbeidsdeling.

For å få til den reelle styrkingen av jordmødrene i kommunene, så må vi ha en forpliktende opptrappingsplan og vi må ha et finansieringssystem som sikrer kvinner reell tilgang til nødvendige jordmortjenester. Det er ikke lenger nok med enighet om intensjonen. Her må det vises politisk handlekraft. Styrkingen av jordmortjenesten går for sakte. I løpet av de fire siste årene er det kommet kun 80 nye jordmorårsverk, mens det reelle behovet er over tusen kommunale jordmorstillinger. Den kommunale svangerskapsomsorgen skal hvert år dekke flere enn 60.000 gravide og minst like mange nyfødte. Færre enn 370 jordmorårsverk er ansatt i den kommunale jordmortjenesten, viser Kostra-tall fra 2016. Fremdeles mangler halvparten av landets kommuner en kommunal jordmortjeneste.

Dette er svært uheldig og Jordmorforbundet NSF mener:

  • Jordmormangelen bryter med retningslinjene for svangerskapsomsorg fra 2005 om at kvinner skal kunne velge om de vil gå til jordmor, lege eller begge.
  • Oppfølging av jordmor i svangerskapet skal være et alternativ for alle gravide kvinner, men dette er ingen reel mulighet i dag.
  • Bare 1 av 10 barselkvinner får hjemmebesøk av jordmor rett etter fødsel, selv om liggetiden på sykehusene etter fødsel er redusert til 1-2 døgn. Dette gir et gap i oppfølging av familien før helsesøster tar over etter 1-2 uker etter fødsel i den mest sårbare tiden for mor og barn.
  • Med så få stillinger per kommune er det ikke et likeverdig tilbud om oppfølging av jordmor til gravide eller barselkvinner i Norge.
  • Det må ansettes minst tusen nye jordmødre i kommunal helsetjeneste slik at familier som ønsker det får tilbud om jordmors kompetanse i svangerskapsomsorgen, og hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.
  • Jordmoroppfølging gir friskere mødre og barn under svangerskapet og flere naturligere fødsler nærmere termin. (Kilde: Cochrane)