Utlysing av restmidler! Kort søknadsfrist

Av Jannicke Pedersen, 15.10.2017

Medlemmer i faggruppen kan søke midler til faglige utviklingstiltak. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet. Søknad på vedlagt skjema sendes innen 27.10 til FSRH17@gmail.com 

 

 

Bakgrunn:

 

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

 

Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF

selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret.

Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

 

 

Kriterier for tildeling:

 

Formål

 

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak

i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak. Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning  gis det en ramme tilsvarende NOK 1 million i 2015.

 

Faglige kriterier

 

Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte

faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et

sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

 

Generelle kriterier

 

Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må

vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.

 

Det er en rest på kr.90.000,- som ikke ble tildelt ved ordinær tildeling.

 

Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes.

 

Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til SF.