Ny rapport om sykepleiere i ledelse

Av NSF, 19.10.2017

Rapporten Vilkår for ledelse fra Nordlandsforskning viser at ledere i sykepleie har svært ulik tilgang på kvalifisert personell. Det er også store forskjeller i økonomiske rammer.

NSF har bestilt rapporten fra Nordlandsforskning for å sette rammevilkår for ledere i helse- og omsorgstjenester på dagsorden.

Rapporten er basert på en studie gjennomført av Nordlandsforskning på oppdrag for NSF. NSF ønsker mer kunnskap om rammevilkår for sykepleieledere.

Ulike rammer for ledere

Rapporten er i hovedsak basert på svar fra en undersøkelse som ble gjennomført på spørreskjema i juni 2017.

Undersøkelsen viser at ledere i sykepleie har svært ulike økonomiske rammer for virksomheten og ulik tilgang på kvalifisert personell.

For eksempeler andelen ledere som gir uttrykk for at den økonomiske rammen er tilstrekkelig for å sikre etkvalitativt godt tilbud, omtrent like stor som andelen som gir uttrykk for det motsatte (46 mot 42 prosent). Andelen ledere som oppgir at den økonomiske rammen ikke er tilstrekkelig, er høyere i virksomhet med døgnkontinuerlig drift enn i virksomhet uten døgnkontinuerlig drift.

Vil redusere ledernes kontrollspenn

NSFs ønske med rapporten er at den skal bidra til kunnskap som kan redusere ledernes kontrollspenn, blant annet gjennom flere heltidsstillinger, og å øke andelen sykepleiere og spesialsykepleiere, spesielt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samtidig er ønsket at en høyere andel ledere av sykepleietjenester har myndighet over ressurser og reell innflytelse i beslutningsprosesser.