Må selv betale for etterspurt kompetanse

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 23.10.2017

Høgskolen i Østfold (HiØ) startet i høst et nytt masterstudium i sykepleie til kronisk syke. Et etterlengtet studium som vil bidra til å gi kronisk syke i alle aldersgrupper bedre oppfølging og behandling. Et studium som statssekretær Lisbeth Normann heiet på ved studiestart og understreket nødvendigheten av for å møte fremtidige behov. Og et studium som studentene selv må finansiere tross regjeringens øremerkede midler til denne typen videreutdanning for sykepleiere.

En undersøkelse Sykepleierforbundet i Østfold nylig har gjort blant 26 av de 28 HiØ-studentene som investerer tid og penger i mer kompetanse for å gjøre en (enda) bedre jobb i helsetjenesten, viser at

  • Fire av fem studenter får ingen økonomisk støtte (permisjon med lønn, stipend eller dekket utgifter til reise, bøker, semesteravgift mm.) fra sin arbeidsgiver
  • Det er ikke avklart med arbeidsgiver hvordan deres nye kompetanse skal brukes etter fullført utdanning
  • Det er heller ikke avklart om de vil få lønn for den svært etterlengtede kompetansen

Studiet er et deltidsstudium som går over fire år.

Ikke for sent å søke

For 2017 er det satt av 6.5 millioner kr i lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. Ordningen er et spleiselag der staten dekker 25 prosent av lønna mot at kommunen dekker 25 prosent. Resten må studenten dekke selv. 

I følge Helsedirektoratet er det totalt tre østfoldkommuner og et interkommunalt selskap i fylket som er innvilget støtte til å sende sykepleiere på masterutdanning i klinisk sykepleie. En av de tre er student på HiØs nye studium. Imidlertid er det fortsatt mulig for flere kommuner som har sykepleiere på dette studiet, å søke. Søknadsfristen er satt til 15. november i år. 

Ubrukte midler

Det var i statsbudsjettet for 2015 at regjeringen første gang satte av midler til masterutdanning i avansert sykepleie. Da ble det satt av 12.5 millioner kr. Kun 1 av 12.5 millioner ble brukt. I 2016 ble det satt av 21 millioner kr. Da ble kun 3 millioner kr brukt til dette formålet. For 2017 er det satt av 6.5 millioner kr. I følge statssekretær Frode G. Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet ser det ut til at potten vil bli brukt opp i år. Og for 2018 økes den til 10 millioner kroner. 

Studentenes bakgrunn

Et flertall av studentene er kvinner (88.5 %), de fleste er i 30-årene og etablert med familie/barn. I gjennomsnitt har de 3.5 års erfaring som sykepleier før de startet på studiet. Syv av ti jobber deltid. Mens noen velger å jobbe redusert i kombinasjon med utdanningen, ønsker hele 73 prosent av studentene å jobbe heltid etter fullført utdanning.

Flest fra kommunehelsetjenesten

Tre av fire studenter jobber som sykepleiere i kommunal sektor, resten i spesialisthelsetjenesten. De fleste kommer fra Østfold, men både kommune- og spesialisthelsetjeneste fra andre fylker er representert på studiet. I tillegg til Sykehuset Østfold er Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Eidsberg og Trøgstad blant kommunene som har sykepleiere på studiet.

Hvor vil de jobbe?

Halvparten av studentene oppgir at de ønsker å fortsette å jobbe på samme arbeidsplass eller hos samme arbeidsgiver (kommune/sykehus) etter fullført videreutdanning, mens andre er åpne for nye utfordringer hos andre arbeidsgivere. De fleste studentene jobber i dag i kommunehelsetjenesten. Tre av fire av dem som har svart på hvor de vil jobbe etter fullførte studier, vil jobbe i kommunehelsetjenesten, om enn ikke nødvendigvis hos samme arbeidsgiver. Når man ikke har fått noe økonomisk støtte fra arbeidsgiver, har man heller ingen forpliktelser i form av bindingstid.

Sykepleiermangel krever handling

Nylig kom KS sin Arbeidsgivermonitor for 2017. Her oppgir kommunene at deres største utfordring er å rekruttere sykepleiere i tillegg til leger. Østfold er et fylke med stor sykepleiermangel – og den er økende. I tillegg til lav utdanningskapasitet, mye deltid og mange sykepleiere som forlater yrket, blir mange tidlig uføre.  Det gjør at avgangsalderen for sykepleiere i gjennomsnitt er 56.7 år.

I tillegg til konkurransedyktig lønn og hel stilling, er et godt fagmiljø en viktig faktor også for å rekruttere inn nye sykepleiere til tjenesten. Forskning viser at for å beholde dyktige fagfolk, må de gis muligheter til faglig utvikling. Dersom de får brukt sin kompetanse og blir verdsatt for det, blir de «på post». HiØs mastergradsstudenter som nå dyktiggjør seg i å kunne gi avansert sykepleie til kronisk syke, vil være viktige bidragsytere i arbeidet med å bygge sterke fagmiljø.

Lær av Eidsberg kommune!

I 2014 ble Wenche Hammer Østfolds første sykepleier med master i avansert sykepleie. Eidsberg kommune la forholdene til rette med permisjon med lønn, opprettet masterstilling for å bruke den nye kompetansen og har også gitt henne lønn for det. Slik har de beholdt en av landets meste etterspurte kompetanse og satt kommunen på kartet som nytenkende og utviklingsorientert. Det er bra for pasienter, arbeidsgiver og kollegaer.

Nå må de andre østfoldkommunene kjenne sin besøkelsestid og sørge for å ha sykepleiere med master i avansert sykepleie i sin helsetjeneste. Sykepleierforbundet vil herved utfordre Sykehuset Østfold og de kommunene som er så heldige å ha sykepleiere som på eget initiativ og for egen regning tar videreutdanning, til å sørge for å gi dem permisjon med lønn og dekke deres utgifter forbundet med studiet. Og vi forventer at når de har avsluttet utdanningen, legger arbeidsgiver til rette for at de både får brukt sin nye kunnskap, og at de får lønn for sin kompetanse.

Dette er et viktig bidrag for å beholde etterspurt kompetanse, og det vil bidra til å styrke rekrutteringen av sykepleiere til arbeidsplassen.  

Her kan du lese mer om Wenche Hammer, Østfolds første sykepleier med master i avansert geriatrisk sykepleie med stilling og lønn i tråd med sin nye kompetanse; https://www.nsf.no/vis-artikkel/1681781/Ostfolds-forste-AGS