Mislighold av tilskuddsmidler

Av NSF, 13.11.2017

Det er avdekket mislighold av tilskuddsmidler i NSF sin partnerorganisasjon i Uganda. NSF ser svært alvorlig på dette, og anser det som et klart tillitsbrudd. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) har samarbeidet siden 2007. Samarbeidet har hovedsakelig gått på å bistå i utviklingen av en sterk organisasjon som kan ivareta sykepleiernes og jordmødrenes interesser.

Samarbeidet med NSF reguleres i hovedsak av en avtale med Direktoratet for Utviklingssamarbeid (Norad).

I 2016 inngikk NSF en ny avtale med Norad for videre samarbeid med bl.a. UNMU. I de nye kontraktene med partnerne la Norad og NSF inn strengere krav til regnskaps- og internkontroll. De nye kontraktene ble gjennomgått og underskrevet, og rammeverk for samarbeidet, som inkluderte detaljerte budsjetter, aktiviteter, mål og resultater, la klare føringer for samarbeidet. Som en del av den nye måten å jobbe på har NSF, i samarbeid med partnerorganisasjonene, jobbet mye med å forbedre internkontrollsystemene og de regnskapsmessige systemene internt i organisasjonene.

Etter flere stikkprøver og gjennomganger i 2016 og tidlig i 2017, vurderte NSF det som nødvendig å gjøre en større revisjon av sykepleierorganisasjonen i Uganda. Saken ble også meldt til Norad som opprettet varslingssak. Revisjonen ble utført av KPMG i månedene juli og august 2017, og Norad ble holdt løpende orientert om saken.

Revisjonsrapporten avdekket dessverre flere og til dels betydelige avvik, inkludert konkret mislighold av tilskuddsmidler fra NSF og Norad.

NSF ser svært alvorlig på saken og vurderer det som et klart tillitsbrudd. Styret for UNMU har også tatt saken alvorlig og vedtok umiddelbart å suspendere forbundsleder, generalsekretær, regnskapsfører og kasserer. UNMU valgte også å politianmelde saken.

Norad har behandlet saken og vedtatt at NSF må betale tilbake de misligholdte midlene, som fratrukket NSF sin egenandel utgjør totalt kroner 499.466. Når disse midlene er innbetalt til Norad, avslutter de varslingssaken. NSF vil tilsvarende fremme krav til UNMU om tilbakebetaling av denne summen.

Inntil videre er alle midler fra Norad til UNMU frosset. Det er leid inn en ekstern regnskapsfører for å gjennomgå, kvalitetssikre og sluttføre regnskapet for organisasjonen for 2017. Når dette regnskapet er avsluttet og revisorgodkjent, vil NSF avgjøre om et videre samarbeid med organisasjonen vil være aktuelt.

 Kontaktperson for saken:

Olaug Flø Brekke, Generalsekretær Norsk Sykepleierforbund