Eli Gunhild By satte sykepleiermangelen på dagsorden i Helsedirektoratet

Av NSF, 13.11.2017

Forbundsleder Eli Gunhild By møtte helsedirektør Bjørn Guldvog i et eget møte 10. november.

Norsk Sykepleierforbund har gjennom flere år hatt et årlig kontaktmøte med helsedirektøren for å drøfte viktige saker for sykepleietjenesten og andre saker av gjensidig interesse. Sykepleiermangelen var et sentralt tema denne gangen hvor Helsedirektoratet ønsket en presentasjon av den kunnskapen NSF har, og forslag til tiltak.

- Vi ønsker et veldig nært forhold til Norsk Sykepleierforbund. Dere representerer en ekstremt viktig innsatsfaktor i helsesektoren. Jeg gleder meg til dette møtet, for det er spennende temaer vi har satt opp, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

Løftet fram sykepleiermangel

Forbundsleder Eli Gunhild By presenterte de ulike kartleggingene som NSF har gjort av sykepleiermangelen de siste årene, blant annet NOVA-rapporten «Underbemanning er selvforsterkende».

Mangelen på spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten ble også løftet frem og diskutert i lys av innspill fra de regionale helseforetakene og egne undersøkelser som Analysesenteret A/S har utført for NSF. By presenterte også sentrale funn om vilkår for ledelse som Nordlandsforskning har utarbeidet for NSFen helt ferske rapporten om sykepleiere i ledelse fra Nordlandsforskning.

Etterlyste tall på sykepleiermangel

Samtidig etterlyste By flere tall på sykepleiermangel i helse- og omsorgssektoren. Det finnes ikke tall fra verken kommunene eller sykehussektoren på hvor mange sykepleiere og spesialsykepleiere som mangler.

- Vi ønsker oss fakta. Vi vil unngå at det vi sier blir sett på som sutring, sa By.

Lønn som virkemiddel

Eli Gunhild By understreket at lønn er et godt virkemiddel både for å rekruttere og holde på sykepleiere. For å kunne utdanne nok spesialsykepleiere pekte By på  lønn under utdanning som en nødvendighet. Hun nevnte som eksempel at høyskoler har måttet avlyse studietilbud i barnesykepleie på grunn av mangel på søkere. Samtidig mangler sykehusene denne viktige kompetansen.  

Direktoratet ønsker videre dialog

Helsedirektoratet gir råd til Helse- og omsorgsdepartementet om utdanningskapasitet. Direktoratet uttrykte et ønske om videre dialog med NSF rundt personell og kompetansespørsmål. Direktoratet ønsker også samarbeid med NSF rundt bruken av dataene i meldeordningen for uønskede hendelser. Sykepleiere er en av de yrkesgruppene som oftest melder inn avvik i meldeordningen, og direktoratet ønsker innspill på hvordan denne kunnskapen bedre kan omsettes og brukes i forbedringsarbeid i tjenestene. I tillegg fikk representantene fra NSF informasjon fra Direktoratet for E-helse om velferdsteknologi og Spredningsprosjektet på trygghet og mestringsteknologi, med tanke på NSFs rolle.