Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

 

Direktoratet foreslår i rapporten en ikke bindende bemanningsnorm. Begrunnelsen er at en juridisk bindende bemanningsnorm vil være et for stort inngrep i det kommunale selvstyret, og vil begrense mulighetene for å tilpasse bemanningen i tjenesten etter lokale behov. Det foreslås at normen skal omfatte jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut.

Helsedirektoratet anbefaler at det heller utarbeides en anbefalt (ikke-bindende) bemanningsnorm i en egen veileder. Veilederen bør ta utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2010 og oppdatere og videreutvikle denne basert på ny Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

På en skala fra minst bindende til mest bindende, vil Helsedirektoratets anbefaling om egen veileder plasseres på sammen nivå som en sterk anbefaling.

En sterk anbefaling vil benytte hjelpeverbet «bør» og indikerer at fordelene ved anbefalingen klart veier opp for ulempene. Dersom en kommune ønsker å fravike en sterk anbefaling skal de ha gode grunner for det, og det må kunne dokumenteres at de ivaretar faglig forsvarlighet på andre måter.

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig tjenestetilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Vi mener også at en styrket rapportering om tjenestetilbudet er viktig for å evaluere om etterlevelsen av eksisterende og presiserte krav for jordmortjenesten er god nok. En normering er nødvendig for å styrke jordmor- og helsestasjonstjenesten og for å oppnå bedre tilgjengelighet og kvalitet på jordmortilbudet.