Koordinatorstilling i Sentralt fagforum

Av Toril Kristin Skjæveland, 20.11.2017

Noe for deg?

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en fagorganisasjon med over 110 000 medlemmer og arbeider for å ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon. NSF arbeider for sykepleiefaget og sykepleierutdanningen, og for en helsetjeneste der det er gode arbeidsforhold og trygt å være pasient.

NSF har i dag 34 faggrupper, organisert under Sentralt fagforum. Faggruppene skal bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk.

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til ett av to frikjøpte verv i inntil 100 % frikjøpt tid som:

KOORDINATOR

Koordinatorene velges av Arbeidsutvalget i Sentralt fagforum. Rammebetingelsene for vervene er regulert i henhold til «

 

Reglement for politisk valgte på heltid i NSF».

Koordinatorene vil inngå i et team med leder for Sentralt fagforum og samarbeide med og rapportere til Arbeidsutvalget i Sentralt Fagforum.

Valgperiode:

01.02.2018 til 31.12.2019.

NSF ønsker i større grad å nyttiggjøre seg den kliniske kompetansen medlemmer i faggruppene representerer. Vi søker engasjerte sykepleiere som ønsker å ta et verv for å bidra til økt samhandling mellom viktige aktører i NSF. Vervet vil utøves i samarbeidet mellom faggruppene og Fag- og helsepolitisk avdeling for å bidra til måloppnåelse innenfor innsatsområdene. Hovedoppgaven i utøvelsen av vervet er å være et bindeledd og samordne arbeidet mellom Sentralt fagforum, faggruppene og Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF knyttet til NSF sine strategiske mål. Du kan lese mer om de strategiske målene her:

 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3270978/17105/Strategisk-plan-2016---2020

Vervet vil også bestå i å rekruttere nødvendig og tilstrekkelig kompetanse via faggruppene til nettverk/workshops basert på NSFs prioriteringer. Den ene koordinatoren som skal velges vil ha et særlig ansvar for området psykisk helse og rus.

Den som blir valgt må bidra i og følge opp prioriteringer og strategier vedtatt av Sentralt fagforum.

Hvem er du?

Du er sykepleier og medlem i en av NSFs faggrupper, har god organisasjonsforståelse og kjennskap til NSF. Det er fordelaktig at du har erfaring fra prosjektarbeid og faggruppearbeid. For å lykkes i vervet er det avgjørende å kunne etablere og vedlikeholde et godt samarbeidsklima på tvers av faglige uenigheter og mellom ulike deler av organisasjonen. Dersom du har erfaring med politisk påvirkningsarbeid og/eller ledererfaring bør du melde ditt kandidatur. God kommunikasjon og fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Vervet som koordinator godtgjøres etter avtale. NSF har gunstige forsikringsordninger, medlemskap i KLP, godt og utviklende arbeidsmiljø og lokaler midt i Oslo sentrum.

Meld ditt kandidatur ved å sende søknad vedlagt vitnemål og attester på e-post: koordinator2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

innen 10.desember 2017.

Spørsmål om vervet kan stilles til:

Frank Oterholt Leder av Sentralt fagforum: Telefon 916 26 225