De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Av Jordmorforbundet, 12.12.2017

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Jordmorforbundet NSF har over flere år rettet søkelyset på de alvorlige konsekvensene av nedbyggingen av fødselsomsorgen i Norge. De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis. Helseminister Bent Høie har gjentatte ganger sagt at antall transportfødsler er nær halvert siden 2000, til 125 i 2016.

Transportfødsler er økende. Jordmorforbundet har avdekket realitetene med å slå sammen alle ufrivillige fødsler utenfor fødeinstitusjon i Medisinsk Fødselsregister. Dette har vært viktig fordi MFR gir jordmødre flere kodealternativer ved transportfødsler. Nå har MFR gått gjennom kodealternativene og også funnet at transportfødsler har vært feilregisrert. De reelle tallene viser at i Norge føder nå rundt 400 kvinner årlig ufrivillig før de når fram til kvalifisert fødselshjelp. Det er nesten dobbelt så mange som i 1980. Ny forskning på landets fødselsomsorg viser at over 6000 barn over en 15 års periode (1990-2013) har blitt født utenfor sykehus i Norge.

Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere. Det finnes ingen bevis for at det har skjedd. Lege Hilde Engjoms forskning viser at det er avstand til fødestuene som er det som er avgjørende for fødende. Lange avstander kan også øke faren for at barnet dør. Kvinner med ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen, ifølge Engjom. – Det vi også ser er at de kvinnene som har lang reiseavstand, en til to timer eller mer, de har også en høyere risiko.

Vi mener at det var en stor svakhet ved Nasjonal helse- og sykehusplan at fødetilbudene var svært lite omtalt. Jordmorforbundet NSF advarte da mot en ytterligere svekkelse av fødetilbudet for landets familier. Jordmorforbundet NSF mener myndigheter med sin sentralisering og nedbygging av fødetilbudet bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Jordmødre i den kommunale svangerskapsomsorgen skal hvert år dekke flere enn 60.000 gravide og minst like mange nyfødte. I dag er det færre enn 370 årsverk i denne tjenesten, viser Kostra-tall fra 2016. Jordmoroppfølging gir friskere barn og mødre i svangerskapet, under fødselen og etter fødselen. Da må jordmortilbudet være en reell mulighet for landets kvinner og familier!

For 40 år siden var det rundt 160 fødeinstitusjoner i Norge. I dag er det 45. Dette gir ofte lang reisevei mellom hjem og fødeinstitusjon, og risikoen for å føde før man rekker til fødeinstitusjon er derfor større. Jordmorforbundet NSF mener at sentraliseringen fører til at fødselsomsorgen i Norge er blitt redusert til en minimumstjeneste over hele landet.

– Norske kvinner burde slippe å føde i ei grøft. Vi setter mor og barns helse i spill med for store avstander, og for få jordmødre ansatt både i kommuner på landets største fødeklinikker, mener leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF.

Det er ikke alle fødende som får med seg jordmor i ambulansen, på tross av de lange avstandene. Følgetjenesten er tilfeldig organisert på grunn av at halvparten av kommunene står uten kommunal jordmortjeneste. Dette fører til at mange ikke har kvalifisert fødselshjelper til stede, og må føde uten noen som kan håndtere komplikasjoner tilstede.

Et trygt fødetilbud

De regionale helseforetakene har hatt ansvaret for følgetjenesten siden 2010. Dette ansvaret kan ikke delegeres til lokale avtaler med kommunene. Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen legger til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste, der det er halvannen times reisevei til fødestedet. Følgetjenesten skal ha kompetanse til å håndtere eventuelle transportfødsler, og samtidig ivareta den fødende sine behov for trygghet. Direktoratet legger derfor til grunn at følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp.

Følgetjenesten er fortsatt ikke tilstrekkelig utbygd mange steder. Kun halvparten av landets kommuner har jordmor. Det er derfor urealistisk å tro at kommunale jordmorressurser kan være en systematisk beredskap ved transportfødsler, før denne er vesentlig styrket.

Ifølge fødselslege Hilde Engjoms forskning hadde vi allerede i 2009 færre akuttinstitusjoner som kunne håndtere komplikasjoner ved svangerskap og fødsel, enn det beregnede behovet vi har etter WHOs modell.

Antallet ikke planlagte fødsler utenfor sykehus er nesten doblet de siste tretti årene, og dødfødsler forekommer mer enn dobbelt så ofte utenfor sykehus som på sykehus, viser forskningsrapporten til Bjørn Gunnarsson. Forskerne påpeker det sannsynlige; at økningen av fødsler utenfor sykehus skjer fordi antallet fødeinstitusjoner er kraftig redusert.

 

Jordmorforbundet NSF mener at sentraliseringen av landets fødetilbud må stanses. Alle fødende må sikres tilgang til fødselsfaglig kompetanse i følgetjenesten. Helseforetakenes Sørge for- og finansieringsansvar må tydeliggjøres og følges opp.