Mer enn hvert fjerde sykefraværstilfelle blant sykepleiere på sykehus er arbeidsrelatert, viser en fersk rapport fra Sintef. Rapporten viser videre at HMS-arbeidet er mangelfullt

Av Ingunn Holtklimpen, 18.12.2017

Innlegget ble første gang publisert i GD mandag 18.12.2017

Høy risiko over tid.

De viktigste risikofaktorene for arbeidsrelatert fravær ved norske sykehus er, ifølge rapporten:

  • Høy fysisk arbeidsbelastning over tid
  • Høyt arbeidstempo over tid 
  • Søvnproblemer over lengre tid på grunn av turnusarbeid
  • Smitte fra pasienter eller kollegaer (virus- eller bakterieinfeksjoner)
  • Tilretteleggingsproblemer når helseproblemer oppstår

Sintefs undersøkelse fant at det arbeidsrelaterte fraværet skyldes høy arbeidsbelastning og høyt tempo over tid og søvnproblemer på grunn av turnusarbeid. I tillegg pekes det på av lav bemanning, dårlige pausemuligheter, rotete organisering og en svak ledelse.

Rammer kvinner

– Kvinneyrkene vokste fram i ei tid hvor HMS-grunnlaget allerede var lagt av de store mannsyrkene, som industri-, olje- og byggebransjen. Der ligger hovedfokuset på sikkerhet og handler om skader, ulykker og dødsulykker. Etter at kvinnene for alvor kom inn på arbeidsmarkedet på 70-tallet, har det skjedd lite med HMS-tenkningen, ifølge forsker Solveig Osborg Ose.

Belastningslidelser i nakke, skuldre, rygg, hofter knær og liknende faller i dag utenfor forskriftene om yrkesskader, mens sykdommer i armer og hender forårsaket av «vibrasjoner fra arbeidsmaskiner og verktøy» godkjennes, ifølge et rundskriv fra Nav.

Det er diskriminerende at kvinner med de belastningene de har, ikke skal være sikret i regelverket. 

Arbeidsrelatert sykefravær kan forebygges.

Ved tilrettelegging og gjennom fokus på systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og på arbeidsmiljøet, kan en oppnå en solid helsegevinst hos arbeidstakerne.

 

Mer om dette tema finner du her:

https://sykepleien.no/2017/11/hms-arbeidet-bommer

https://sykepleien.no/2017/10/sintef-forsker-hoyt-arbeidspress-er-et-hms-problem

https://sykepleien.no/2017/11/sykepleierhelse-ma-vaere-bevisst-pa-risikofaktorene