Solid tilbakemelding på budsjettet i helse Bergen.

Vi står tilbake med en solid tilbakemelding på budsjettet i Helse Bergen. Ansattrepresentantene i styret er samlet i sin vurdering av budsjettet.

Store deler av årets siste styremøte i Helse Bergen ble altså viet til budsjettet. Fylkesleder Mette Mikkelsen fulgte med fra sidelinjen når foretakstillitsvalgt Arvid Langeland la fram et alternativ til vedtak på vegne av ansattrepresentantene.

Det har vært en budsjetthøst vi ikke har sett lignende til siden 2009, sa Eivind Hansen i sin redegjørelse til styret. Han la til at det har vært spenninger og ulike syn på retningen som budsjettet skal styre sykehuset i.

Karen Anne Stordalen (vara foretakstillitvalgt), uttalte at fagforeningene ikke er uenig i retningen, men at det går for raskt.  Hun er bekymret for at det blir vanskelig å ivareta behovet for kompetanse med budsjettkutt og store omstillinger på samme tid. Arvid Langeland understreket at også fagforeningene også ønsker at driften skal gå i retning mer poliklinikk og dagbehandling, men at det er risikabelt å ta vekk sengeplasser all den tid vi ikke vet om effekten av omlegging av driften har det volumet man ønsker.

Fagforeningenes forslag til nytt vedtak ble nedstemt. Budsjettet for 2018 er dermed vedtatt i Helse Bergen sitt styre, mot ansattrepresentantenes vilje. De tillitsvalgte på foretaksnivå står samlet, og en felles uttalelse fra legeforeningen, fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund er tydelig.

Her kan du lese forslaget til vedtak som ble nedstemt i Helse Bergen sitt styre:

sak 96/17 A Budsjett 2018 - Framlegg til vedtak:

1. Styret i Helse Bergen HD bed Helse Vest RHF om at resultatkravet for 2018 vert sett til kr. null.

2. Styret legg tli grunn at sengjetal og bemanning ikkje vert redusert på hjarteavdelinga, på medisinsk avdeling, i kirurgisk klinikk, i ortopedisk klinikk eller i nevroklinikken før ein ser effekten av mottaksklinikken på den måten at beleggsprosenten på desse avdelingane er komen ned mot tilrådd verdi (85%).

3. Styret bed administrerande direktør sikra at det er samsvar mellom oppgåver og ressurser i barne- og ungdomsklinikken, kvinneklinikken og kreftavdelinga.

4. Styret bed om at det snarleg vert lagt fram ein plan for korleis arealtrongen på Voss Sjukehus og og på kreftavdelinga kan stettast.

5. Styret bed om at eventuell nedleggjing av sengjeposten på augneavdelinga vert lagd fram for styret som ei eiga vedtakssak.

6. Styret bed om at eventuell nedleggjing av Jobbfast vert lagt fram for styret som ei eiga vedtakssak.

7. Styret bed om at det vert rapportert om verksemda i same formatet som i 2017.

8. Styret bed om at det på grunnlag av råmene i pkt. 1-6 vert lagt fram eit revidert investeringsbudsjett til vedtaking etter at årsrekneskapen for 2017 er avslutta.

 

De ovennevnte punktene ble ikke vedtatt. Årets budsjettkutt går altså nå sin gang, for sykepleierne i Helse Bergen.