Fredrikstad kommune styrker barselomsorgen

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 22.01.2018

- Med fire nye jordmorstillinger vil barselkvinner i Fredrikstad få et bedre tilbud. Endelig kan vi innfri myndighetenes krav til god barselomsorg, sier Ragnhild Folde, som er
sjefshelsesøster og leder for helsevern for barn og unge i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune har søkt Helsedirektoratet om prosjektmidler til nye jordmorstillinger. Etter først å ha fått avslag i 2016, søkte kommunen på nytt i 2017. Gladmeldingen kom fra direktoratet i juni i fjor. Fredrikstad fikk innvilget tre millioner kr, noe som gir fire hele jordmorstillinger. Midlene er hentet fra tilskuddsordningen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som er øremerket i statsbudsjettet. Etter at klarsignalet kom, har kommunen jobbet med å rekruttere jordmødre til
prosjektet. I løpet av januar vil alle fire være på plass. Og med de nye jordmorstillingene kan kommunen tilby barselbesøk 1 – 3 døgn etter utskrivelse fra sykehus, noe som er i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for barselomsorg.

- Et viktig suksesskriterium for å kunne gjennomføre barselbesøk innen fristen, er elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus og kommunen. Mens vi tidligere fikk melding per post, noe som har vært et svært forsinkende ledd, får vi nå informasjonen elektronisk. Da går det raskt, understreker Folde. - I tilleggtil tidlig barselbesøk av jordmor, bidrar den styrkede jordmortjenesten til at vi lettere kan avdekke sårbare familier og tidlig sette inn forebyggende tiltak i samarbeid med helsesøstertjenesten. Tilbudet vil bidra til å fremme trygg tilknytning til barnet og mestring i  foreldrerollen.

- Prosjektmidlene tildeles kun for et år av gangen. Vi må derfor søke på nytt for å få videreført ordningen. Nå er vi spente på hvilke erfaringer vi gjør oss underveis. Disse vil bli evaluert og tatt med i ny prosjektsøknad, avslutter Ragnhild Folde, som gleder seg over kommunens nye tilbud til barselkvinner.

  
  Jordmorforbundet jubler

 - Det er veldig bra at Fredrikstad satser på en mer tilgjengelig   jordmortjeneste til befolkningen, sier Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder for Jordmorforbundet i NSF.

  - Bevilgningene til direktoratet er i tråd med Jordmorforbundet NSFs innspill til Statsbudsjettet for 2018. Vi fikk gjennomslag for at regelverket for tilskuddene til helsestasjon måtte bli tydeligere på at pengene også skal gå til å ansette jordmødre. Det ser vi resultater av nå. Jordmorårsverk er i   sterk vekst med hele 12 prosent i løpet av det siste året, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup. Hun viser til at oppfølging av jordmor gir friskere mødre og barn under svangerskapet og etter fødselen, i tillegg til flere   naturlige fødsler nærmere termin. Kun 1 av 10 familier får i dag hjemmebesøk av jordmor 1 – 3 døgn etter hjemkomst etter fødsel, slik myndighetenes retningslinjer for god barselomsorg anbefaler. Barseloppfølging av jordmor til mor, spedbarn og familien etter fødselen er viktig i en sårbar tid for familien. Det er i dag kort liggetid på barsel på sykehusene. Etter de første ukene kommer helsesøster på hjemmebesøk for videre oppfølging av barnet. Helsedirektoratet er derfor opptatt av å tette dette gapet fra mor og barn   kommer hjem etter fødsel, med hjemmebesøk av jordmor.
 
  Stor jordmormangel
  -I løpet av de fire siste årene er det kommet kun 80 nye jordmorårsverk, mens det reelle behovet er over tusen kommunale jordmorstillinger. Den kommunale svangerskapsomsorgen skal hvert år dekke mer enn 60.000 gravide og minst like mange nyfødte. Mindre enn 370 jordmorårsverk er ansatt i den kommunale jordmortjenesten, viser Kostra-tall fra 2016. Fremdeles mangler halvparten av landets kommuner en kommunal jordmortjeneste. Nå håper og forventer vi at flere kommuner gjør som Fredrikstad og styrker sin barselomsorg, avslutter Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup.