Møte på UiA Campus Grimstad i januar

Av Anne Hansen Vartdal, 05.02.2018

Saker som var på dagsorden, i tillegg til en presentasjon av instituttet, var karakterkrav for studenter, gjennomføringsgrad på bachelor, hvordan få gutter/menn til å velge utdanningen, tilgang på praksisplasser og oppfølging i praksis av studenter og veiledere. En fersk rapport NSF har bestilt om behov for spesialsykepleiere ble også presentert og diskutert.

I januar hadde fylkesleder avtalt lunsjmøte med Kari Hansen Berg, leder ved Institutt for helse og sykepleievitenskap ved UiA i Grimstad.

På møtet deltok også hovedtillitsvalgt på UiA førstelektor Grete Vabo, tillitsvalgt på Campus Grimstad professor Mariann Fossum og praksiskoordinator Irene Gundersen.

 Instituttet ble presentert, selvfølgelig med mest fokus på Sykepleierutdanningene.

Saker som ellers var på dagsorden var karakterkrav for studenter, gjennomføringsgrad på bachelor, hvordan få gutter/menn til å velge utdanningen, tilgang på praksisplasser og oppfølging i praksis av studenter og veiledere. En fersk rapport NSF har bestilt om behov for spesialsykepleiere ble også presentert og diskutert.

UiA har 844 sykepleierstudenter. Fordelt på 443 i Kristiansand, 360 i Grimstad og  41 som følger desentralisert sykepleierutdanning.

De forteller at ved opptaket 2017 var karakternivået på studentene gjennomsnitt 4,6 for å komme inn. UiA har en stor søkning til utdanningen, de støtter at det må settes karakterkrav for opptak, men ser at dette kan bli utfordrende på utdanninger der søkningen ikke er så stor. De forteller at de har en høy gjennomføring på UiA, ca. 70 %, som sies å være gode tall.

NSF og NSF student har et fokus på å få flere menn til å velge sykepleie. Høsten 2017 var i underkant av 20 % av de som startet sykepleierutdanningen ved UiA menn. De har et eget fokus på mannlige sykepleierstudenter, og har satset på egne arrangementer/oppmerksomhet rettet mot disse. De har også idèer om å invitere gutter fra ungdomsskoler, på samme lest som ingeniørstudiet hadde fokus på å få jenter til å velge ingeniørfag. Som instituttleder er Kari Hansen Berg er positiv til å gi mannlige søker kjønnspoeng/kvotering. De har også gjort beregninger om hvordan det vil påvirke kjønnsfordeling/evt hvor mange jenter som mister «sin» plass.

UiA Campus Grimstad har fått nasjonal rolle ved at ICNP senter er lagt her. ICNP (Internasjonal Klassifikasjon for sykepleiepraksis) er bestemt av departementet å være en fremtidig system for sykepleierdokumentasjon. En nasjonal terminologi for sykepleiedokumentasjon, fordi vi trenger å synliggjøre sykepleien og vi trenger språk. Her samarbeides med bl.a Portugal, som er langt framme og har brukt dette i dokumentasjon lenge. NSF har bidratt økonomisk inn i forberedelser i dette arbeidet, og er med å sponse forskerstilling ved UiA.

https://www.uia.no/forskning   her kan du se en video med en presentasjon av førstelektor Lene Baagøe Laukvik Om dokumentasjon i sykepleie.

De kunne også fortelle om et omfattende internasjonalt samarbeid om utdanning, utveksling og forskning, både blant ansatte og studenter.

NSF har lenge etterspurt nasjonale tall om behov for spesialsykepleiere framover. For å få mer klarhet i dette har NSF bestilt en rapport, for å få en oversikt over studieplasser, studenter og fremtidig behov for spesialistkompetanse i fagfeltene Anestesi, Intensiv, Operasjon, Barne- og Kreftsykepleie (ABIO- K). Noen av resultatene ble delt i møtet. På UiA tilbyr de nå kun masterløp i videreutdanning for sykepleiere. Det tilbys innen anestesi, operasjon, intensiv, psykiatri. De får ikke nok studenter til barnesykepleie, De har ikke satt opp videreutdanning i barnesykepleie. De har hatt søkere, men fordi det ikke er en prioritert utdanning fra helseforetaket får ikke ansatte lønn under utdanning, og sier fra seg studieplass. Dette ser de tendenser til i alle videreutdanningsretningene. I rapporten savnes det et nasjonalt ansvar og en nasjonal oversikt over behov framover. Om mange utdanningsinstitusjonener må trekke tilbake tilbud fordi de ikke har nok studenter, vil en få en prekær mangel på spesifikk kompetanse framover. Det er også en utfordring at det ligger krav til at masterstudenter skal veiledes av mastersykepleier. Et av grepene UiA har gjort, for at en lettere kan bygge på fra spesialsykepleier til master, er at det tilbys online E-læring i Vitenskapsteori og -metode fra august!

Her kan hele rapporten ses: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3712945/17036/Utdanner-for-faa-spesialsykepleiere

Vi var også innom mangel på sykepleiere, press på å utdanne flere, og hvordan de så på muligheten for dette. Her mente de at det måtte ses på nye måter å veilede studenter i praksis og enda mer aktiv bruk av simulatoravdelingen. De hadde også tanker om at 1:1 veiledning i praksis står «for fall», og at det nok blir å se på andre modeller for dette framover.

Praksisperioder for studentene er jo en viktig rekrutteringsarena for arbeidsgiver. UiA har avtale om praksis i 20 av Agders 30 kommuner og selvfølgelig på sykehuset vårt! De opplever at det er ganske forskjellig hvordan studenter blir tatt imot og fulgt opp. Dette er noe som vi som organisasjon også ønsker å se nærmere på fremover.

Et veldig hyggelig og lærerikt besøk for fylkesleder!