Sykepleierlønn til besvær?

Av Nina Horpestad, 23.02.2018

Formannskapet i Haugesund vedtok nylig at kommunens sykepleiere ikke skulle få dårligere betalt enn sykepleiere i Karmøy. Et godt og helt påkrevd tiltak, men det bekymrer fylkeslederen at frykten for å være lønnsledende gjør at Haugesund ikke påtar seg rollen som foregangskommune på Haugalandet

Sykepleierlønn til besvær?


av Nina Horpestad, fylkesleder NSF Rogaland

Dagens og fremtidens sykepleiermangel er en utfordring for norske kommuner, og Haugesund er intet unntak.  Når formannskapet nylig vedtok at sykepleiere i Haugesund ikke skulle få dårligere betalt enn sykepleiere i Karmøy, var det et viktig grep med tanke på å unngå kompetanseflukt over kommunegrensene. Hvorvidt det også er tilstrekkelig til å være konkurransedyktig for å rekruttere nye sykepleiere og slik sikre innbyggerne en fremtidig god og faglig forsvarlig tjeneste er jeg imidlertid mer i tvil om.  Det å tilby samme lønn som naboen – en lønn som ikke er påfallende høy –harmonerer etter min vurdering ikke helt med ambisjonene om å være en «åpen, ærlig, raus og troverdig kommune» slik det står på kommunens hjemmesider. 

Når vi videre i samfunnsdelen av kommuneplanen leser om en visjon om «å utvikle Haugesund til en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen» stiller jeg spørsmål om hvorvidt politikerne viser den drivkraften de ønsker å være for Haugalandet.  For å få dette til kreves det mot og vilje til å ta førersete.

Å være raus er for meg å sikre gode tjenester til kommunens innbyggere og ta det prioriteringsansvaret som følger med det å være politiker.  Det er politikerne som til syvende og sist har arbeidsgiveransvaret i kommunen, og i tillegg har de en ombudsrolle overfor kommunens innbyggere.  Etter å ha sett opptaket av formannskapsmøtet der lønn til sykepleiere ble behandlet sitter jeg igjen med et inntrykk av at ikke alle politikerne har tatt dette ansvaret inn over seg.

Det jeg så og hørte var at enkelte politikere, både i personalpolitisk utvalgt og i formannskapet, som var mer opptatt av å sikre en samkjøring av lønningene på Haugaland, enn å se hvilke utfordringer de som kommune har for å sikre faglig forsvarlige tjenester til sine innbyggere.

Jeg forventer at Haugesund kommune, med sine visjoner, var kommunen som gikk i front og viste andre kommuner i regionen den gode veien til en kvalitetsmessig god helse og omsorgstjeneste.

Et av de viktige virkemidlene på denne veien er å sikre kvalifisert personell. Kommunaldirektør for helse- og omsorg i kommunen, Sissel Hynne, var tydelig overfor politikerne i formannskapet når hun slo fast at Haugesund kommune er en kompetansebedrift, og at det innebærer at kommunen må sikre seg den riktige kompetansen til enhver tid.   Hun var like tydelig på at det over tid har det vært vanskelig å rekruttere sykepleiere og at kommunens viktigste jobb fremover er å sikre kvalitet og faglig forsvarlige tjenester, noe som forutsetter gode rekrutteringstiltak overfor sykepleiergruppen. 

Å tilby konkurransedyktig lønn på linje med naboen er en god start, men jeg har forventninger om en enda mer offensiv lønns- og rekrutteringspolitikk fra en by som ønsker å være en drivkraft for Haugaland og en raus og troverdig kommune overfor dens innbyggere.