Dette er sykepleierløftet

Av Tone Brita Stidahl, 25.02.2018
  • Et lønnsløft som gjør at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner innen utgangen av 2019
  • En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  • En pasientfokusert bemanningsnorm
  • En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  • Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  • Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav