Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 26.02.2018

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner.  Østfold skal slås sammen med Buskerud og Akershus. 

Det nye fylket/regionen skal hete Viken. Region Viken vil ha 1.2 millioner   innbyggere. Og NSF vil ha drøyt 20.000 medlemmer i den nye regionen. Hvordan er det da lurt å organisere NSF?
  - Skal vi følge regionreformen og redusere antall fylkeskontor fra dagens 19 til 11?
  - Skal NSF fortsette med dagens organisering og opprettholde 19 lokalkontor?
  - Eller skal NSF finne helt andre måter å organisere lokalleddet på?
  
Uansett får regionreformen konsekvenser for NSF. Og det gir oss en genuin mulighet til å tenke på hvordan vi skal organisere oss for å møte fremtiden på en best mulig måte. 
  
I følge vedtektene skal NSF ha et fylkesstyre med en frikjøpt leder på et kontor i hvert fylke. Det gjør at vi i dag har 19 fylkesstyrer og 19 fylkeskontorer. Når myndighetene slår sammen fylkene, er NSF ifølge dagens vedtekter nødt til å følge de nye fylkesgrensene. 
  
 Landsmøtet avgjør
NSF skal vedta fremtidig organisering på landsmøtet i november 2019. Dersom NSF ønsker en annen organisering enn å følge de nye fylkesgrensene, krever   det endring av vedtektene. En vedtektsendring krever 2/3 flertall. 
  
For å sikre en best mulig fremtidig organisering av NSF, har forbundsstyret vedtatt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess). Hensikten med dette arbeidet er å se på om vi kan organisere oss på andre måter enn i dag for å kunne tilby best mulig tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte. Forslag til ny organisering blir lagt frem på landsmøtet. 
  
NSF har ansatt en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide en anbefaling til fremtidig organisering. 
  
Viktig å høre medlemmer og tillitsvalgte
I april i år vil NSF sende ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte og   til 4.000 medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil delta i denne undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for arbeidet med å organisere NSF slik at vi kan gi medlemmer og   tillitsvalgte best mulig tjenester.