Heltid / deltid

Av Mette Mikkelsen, 27.02.2018

 

Det eksisterer en ideologisk norm om den likestilte familien hvor både forsørgeransvar og omsorgsansvar er felles. Når 40 prosent av yrkesaktive kvinner i Norge fortsatt jobber deltid, viser det at realitetene er annerledes. Kvinner har fortsatt hovedansvaret for omsorgen hjemme, og omsorgen for barn og eldre familiemedlemmer kan være vanskelig å kombinere med heltidsjobb. Nyere studier viser at yngre sykepleiere i større grad ønsker å arbeide i hele stillinger, men at arbeidsgiver ofte ikke kan tilby dette.

 

Sykepleier og førsteamanuensis i sykepleiefag ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitetet Kari Ingstad skriver i boken Turnus som fremmer heltidskultur om viktigheten av å arbeide for å etablere en heltidskultur med utgangspunkt i fire ulike perspektiver:

1: Pasientperspektivet                                                                                                         Mange pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har store og sammensatte helsefaglige problemer. For å ivareta den faglige kvaliteten på arbeidet og pasientsikkerheten er det derfor behov for kompetente ansatte. Når ansatte arbeider fulltid, vil man lettere kunne utvikle gode fag- og læringsmiljøer, og man vil kunne rekruttere de mest kompetente medarbeiderne.

2: Arbeidstakerperspektivet                                                                                                      I en heltidskultur vil ansatte i større grad opparbeide seg fulle arbeidstakerrettigheter, eksempelvis styrkete pensjonsrettigheter, samtidig som de vil få forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid. Med en full, fast stilling vil man også lettere kunne få lån. Ansatte i hele stillinger blir en sterkere del av arbeidsfellesskapet og har mer innflytelse på arbeidsforholdene på egen arbeidsplass.

3:Arbeidsgiverperspektivet                                                                                                         For Arbeidsgivere vil en heltidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som kan gi mer tid til å utøve ledelse.

4: Samfunnsperspektivet                                                                                                           Å bygge heltidskultur vil være viktig for at helsepersonell vil være i stand til å møte morgendagens behov. En stor økning i antall personer over 80 år, kombinert med en reduksjon i aldersbæreevnen – forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen – innebærer at det vil bli færre til å behandle flere syke og gamle. I et likestillingsperspektiv vil det også være avgjørende å kunne tilby hele stillinger. Deltidsstillinger innebærer at man ikke opptjener fulle pensjonsrettigheter, noe som i hovedsak rammer kvinner, siden det er de som oftest arbeider deltid. Som et ledd i å rekruttere menn inn i helse- og omsorgsyrker er det også viktig å tilby hele stillinger