Hvordan skal NSF organisere seg?

Av Mette Mikkelsen, 27.02.2018

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner. Hordaland skal slås sammen med Sogn og Fjordane. 

Blir det nye fylkesnavnet Vestlandet?

NSF vil ha rundt 14.000 medlemmer i det nye fylket og om vi tar med Rogaland som er en del av vårt samarbeidsområde vil vi bli det største samarbeidsområde i NSF med 22463 medlemmer pr i dag.                                                                                                                                  Hvordan er det da lurt å organisere NSF?
- Skal vi følge regionreformen og redusere antall fylkeskontor fra dagens 19 til 11?
- Skal NSF fortsette med dagens organisering og opprettholde 19 lokalkontor?
- Eller skal NSF finne helt andre måter å organisere lokalleddet på?

Uansett får regionreformen konsekvenser for NSF. Og det gir oss en genuin mulighet til å tenke på hvordan vi skal organisere oss for å møte fremtiden på en best mulig måte. 

I følge vedtektene idag skal NSF ha et fylkesstyre med en frikjøpt leder på et kontor i hvert fylke. Det gjør at vi i dag har 19 fylkesstyrer og 19 fylkeskontorer. Når myndighetene slår sammen fylkene, er NSF ifølge dagens vedtekter nødt til å følge de nye fylkesgrensene.

Landsmøtet avgjør
NSF skal vedta fremtidig organisering på landsmøtet i november 2019. Dersom NSF ønsker en annen organisering enn å følge de nye fylkesgrensene, krever det endring av vedtektene. En vedtektsendring krever 2/3 flertall. 

For å sikre en best mulig fremtidig organisering av NSF, har forbundsstyret vedtatt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess). Hensikten med dette arbeidet er å se på om vi kan organisere oss på andre måter enn i dag for å kunne tilby best mulig tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte og god ivaretagelse av ansatte i NSF. Forslag til ny organisering blir lagt frem på landsmøtet.

NSF har ansatt en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide en anbefaling til fremtidig organisering.

Viktig å høre medlemmer og tillitsvalgte
I april i år vil NSF sende ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte og til 4.000 medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil delta i denne undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for arbeidet med å organisere NSF slik at vi kan gi medlemmer og tillitsvalgte best mulig tjenester.