Leve hele livet – regjeringens reform for eldre

Av NSF, 05.03.2018

I mars 2017 lanserte regjeringen oppstarten av arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Denne reformen har som mål at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Reformarbeidet fokuserer på fire grunnleggende områder i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Som et ledd i arbeidet med kvalitetsreformen har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i løpet av 2017 arrangert fem dialogmøter i ulike deler av landet, og Norsk sykepleierforbund (NSF) har deltatt på samtlige. NSF har også kommet med flere innspill til reformen.

NSFs innspill
NSF har pekt på to hovedområder hvor innsatsen må intensiveres.

1: Organisering og tjenesteutvikling:

Hvordan tjenestene er organisert har avgjørende betydning for kvaliteten. Ledelse blir ofte pekt på som en nøkkelfaktor for å lykkes med å gi gode helse- og omsorgstjenester. Mange ledere i helse- og omsorgstjenestene er sykepleiere. Flere av disse har ansvar for svært mange ansatte i avdelinger med døgnkontinuerlig drift, og NSF mener at det er viktig at alle ledere har et kontrollspenn som gjør det mulig å drive god ledelse med oppfølging av både ansatte og kvaliteten på tjenestene. En heltidskultur uten mange små stillingsbrøker er viktig for å få dette til. Dette er også svært viktig for at brukerne av tjenestene skal oppleve kontinuitet i helse- og omsorgstjenestene de mottar. NSF mener at det må innføres en behovsstyrt bemanningsnorm i både sykehjem og hjemmesykepleie. NSF mener også at «Trygghetsstandard for sykehjem» bør videreutvikles og settes i verk i alle kommuner, og at en tilsvarende kvalitetsstandard må utvikles for hjemmesykepleietjenesten.

2: Ressurser og kompetanse:

All helsehjelp skal være sammenhengende og koordinerte og bygge på kunnskapsbasert praksis. Den skal være tilstrekkelig, forutsigbar og egnet til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Å levere gode tjenester i dag og å utvikle disse for fremtiden krever både tilstrekkelige ressurser og kompetanse hos de ansatte.

NSF mener at det er svært viktig at kommunene sikres økonomiske rammer som setter dem i stand til å gi innbyggere gode tjenester når behovene øker, både i forhold til forebygging, rehabilitering, behandling og palliasjon.

Alle eldre med hjelpebehov skal ha tjenester som ivaretar deres og pårørendes behov for aktivitet og fellesskap – med et faglig fokus på den enkeltes behov og muligheter for å gi et individuelt tilpasset tilbud. NSF mener at alle eldre med omfattende og sammensatte behov skal ha en kontaktsykepleier med myndighet til å koordinere helsehjelpen til den enkelte.

Det finnes allerede en rekke forskrifter, standarder og veiledere fra helsemyndighetene som skal sikre kvaliteten på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men flere kommuner mangler både sykepleiere og økonomiske midler til å innføre og oppfylle disse kvalitetskravene.

NSF mener at er det er nødvendig å styrke både kvaliteten og kapasiteten i tjenestene, og at det må utvikles nye tjenester og nye arbeidsformer hvis vi skal møte et økende helse- og omsorgsbehov i fremtiden. Bruk av avansert geriatrisk sykepleier som koordinator til mennesker med ulike, sammensatte og komplekse sykdommer, innføring av palliativ plan og flere ulike tilbud om fysisk aktivitet til skrøpelige og utsatte eldre, er eksempler vi mener må benyttes i større grad.

Det aller viktigste er å gjøre konkrete tiltak for å avhjelpe mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» er ventet før sommeren i år, og reformen planlegges iverksatt i 2019. NSF vil som vanlig delta i høringsprosessen når meldingen legges frem for Stortinget.