Fagutviklingsmidler 2018

Av Christine Rygg, 06.03.2018

Søk om tilskudd til faglige utviklingstiltak i regi av faggruppen. 

 

BAKGRUNN:

I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

 

Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

 

KRITERIER FOR TILDELING:

 

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak. Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning  gis det en ramme tilsvarende NOK 1 million i 2015.

 

Faglige kriterier

Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

 

Generelle kriterier

Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.

 

Alle søknader skal først anbefales og  prioriteres av styret i den/de aktuelle faggruppene før styret sender søknaden videre.

 

Innsendelsesfrist til NSF e-helse er 1.mai 2018.

Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes.

 

Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til Sentralt Fagforum.

Søknaden sendes til christine.rygg@gmail.com