Gratulere med dagen!

Av Hans Yngve Bjerkås, 08.03.2018

Leserinnlegg til kvinnedagen v/Hanne Marit Bergland Fylkesleder Norsk sykepleierforbund Troms

Den internasjonale kvinnedagen har absolutt sin berettigelse også i 2018. Kvinnedagen ble etablert for å underbygge kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lengere enn at vi fremdeles må jobbe blant annet for at kvinner i enkelte bransjer skal ansettes i hele stillinger og oppnå likelønn. I dag har sykepleierne i snitt 20% lavere lønn enn menn i sammenlignbare yrker. Denne forskjellen har stått uforandret i mange år.

En sak arbeidstaker og arbeidsgiversiden er enige om, er at vi over år har hatt en formidabel sykepleiermangel som eskalerer. Vi husker sist sommer hvor sykepleiere på spesialavdeling på UNN hadde jobbet opptil 90 timer pr. uke for å holde driften i gang. Dette er helt uforsvarlig og uakseptabelt! Dette kan påfører den enkelte sykepleier helseskade, og pasientsikkerheten blir ikke godt nok ivaretatt. Det er ikke bare i sykehusene, men også kommunesektoren sliter med å få tak i nok sykepleierkompetanse.

En undersøkelse som nylig er gjort av NSF viser at 1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine 10 første år i jobb. Lønn er en av de viktigste grunnene til at mange sykepleiere går videre til andre yrker. Et lønnsløft for sykepleiere er derfor et av de viktigste tiltakene for å stoppe flukten fra yrket og løse sykepleiermangelen. Arbeidstidsordninger og gode fagmiljø scorer også høyt på listen over positive virkemidler. Det som er åpenbart er at arbeidsgivere og politikere må ta noen grep før det er for sent. Vi må rekruttere ungdommen til å ta sykepleierutdanning i fremtiden for å møte de store helseutfordringer vi står overfor med en stadig eldre befolkning. Utviklingen vi har sett hittil går for sakte.

NSFs lansering av sykepleierløftet handler om både et løft og et løfte. Et løft for sykepleierne og et løfte fra politikerne. Det er nødvendig for å sikre befolkningen gode helsetjenester nå og i fremtiden.

Sykepleierløftet handler om:
  - En nasjonal strategi for å mobilisere arbeidskraftreserven gjennom tiltak for å fremme heltid, rekruttering og gode arbeidstidsordninger
  - Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kr innen år 2020


Samtidig med lønnsdiskriminering ser vi også at flere sykepleiere heller ikke får 100% stilling selv om de selv ønsker full stilling. De tilbys de merkelige stillinger i 14 %, eller 70 %. Statistikk over utlyste stillinger i kommuner i Troms i februar måned viser at kun 64 % av stillingene utlyses som heltidsstillinger

Nei, dette kan ikke fortsette slik. Befolkningen har krav på gode og forsvarlige helsetjenester!