Informasjon om organisasjonsutviklingsprosessen i NSF

Av Ingunn Holtklimpen, 08.03.2018

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

I dag har Norsk sykepleierforbund 19 fylkesstyrer og 19 fylkeskontorer. I følge NSFs vedtekter og retningslinjer skal vi ha et fylkesstyre med en frikjøpt leder på et NSF kontor i hvert fylke. Når myndighetene slår sammen fylkene fra 19 stykk i 2017 til 11 stykk i 2020 er NSF ifølge sine egne vedtekter nødt til å følge disse nye grensene.

NSF skal vedta fremtidig organisering på landsmøtet i 2019

Dersom NSF ønsker å gjøre noe annet enn å følge de nye grensene, krever det en endring av vedtektene. For å endre vedtektene må landsmøtet stemme for endringen med 2/3 flertall. Neste landsmøte i NSF er november 2019.

 

For å sikre en best mulig fremtidig organisering av NSF, har forbundsstyret vedtatt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess). Hensikten med dette arbeidet er å se på om vi kan organisere oss på andre måter enn i dag for å kunne tilby best mulig tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte. Forslag til ny organisering blir lagt frem på landsmøtet i 2019. NSF har ansatt en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide en anbefaling til fremtidig organisering.

 

I april mottar alle tillitsvalgte og 4 000 medlemmer en spørreundersøkelse

Et viktig ledd i denne prosessen er en undersøkelse NSF vil gjennomføre blant sine medlemmer og tillitsvalgte. I april vil NSF sende ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte og til 4000 medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil delta i denne undersøkelsen, ettersom den er et viktig grunnlag for arbeidet med å gi våre medlemmer og tillitsvalgte best mulig tjenester.