Helseminister Bent Høie i møte med Jordmorforbundet for å diskutere utviklingen i barselomsorgen

Av nsf, 21.03.2018

I kjølvannet av gjentatte varsler fra Jordmorforbundet og et samlet fagmiljø om en uheldig utvikling i barselomsorgen tok Helseministeren initiativ til ett møte med fagmiljøet. Temaet var barselomsorg og reduksjon i liggetid etter fødsel.

Etter mange utspill med sterk bekymring om kortere liggetid på sykehus etter fødsel og mangler i barselomsorgen tok helseminister Bent Høie (H) torsdag 15. mars imot Jordmorforbundet, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og andre fagfolk til drøfting av situasjonen.

Høie presiserte at han har gitt sykehusene tydelig beskjed om at de må sørge for å være innenfor de nasjonale retningslinjer for barselomsorg når de skal planlegge for fremtiden.

I Barselretningslinjene står det at sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov. Vurderingen gjøres i samråd med kvinnen. Retningslinjer påpeker at en kvinne som ønsker å amme får være på barselavdelingen inntil ammingen fungerer tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk. Hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens nettverk/partner.

– Vi har klare krav til at man skal ta individuelle hensyn til kvinnen og barnet, hvilket tilbud det er i kommunen og hva som er kvinnens eget ønske, sa Høie i møtet.

Viktig beskjed

Jordmorforbundet mener at dette er klar beskjed til direktørene i helseforetakene som har etterlyst en tydeligere melding fra helseministeren om hvem som skal ta regningen for barselomsorgen.

– Et samlet fagmiljø var samstemt om at liggetid på 6–24 timer ikke er medisinsk anbefalt for landets fødende, og at faglige hensyn må veie tyngre enn økonomiske innsparinger. Det er ikke mulig å spare seg bort fra forsvarlighetskrav, sier forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup.

Riktig rekkefølge

Det har vakt sterke protester i fagmiljøene etter at det ble kjent at Haukeland universitetssjukehus planlegger å sende en del av kvinnene hjem bare 6-24 timer etter fødsel. Stavanger sykehus bygger nytt og der heter det i hovedfunksjonsprogrammet for det nye sykehuset: " Fleire friske mødre vil kunne dra heim frå sjukehuset same dag som barnet blir fødd." I det nye sykehuset i Stavanger er barselhotellet fjernet. Bygg former tilbud. I en serie artikler har Dagsavisen satt søkelys på mangelfullt tilbud før eller etter fødsel og et tilbud som varierer sterkt fra sted til sted.

Det skal ikke overføres oppgaver til kommunene uten å overføre kompetanse og ressurser. Dette skjer åpenbart i barselomsorgen, fordi liggetiden er redusert. Tilbudet i kommunene må styrkes før man eventuelt reduserer liggetid. Høie sier til Dagsavisen at han mangler oversikt over jordmormangelen i kommunene, og har heller ikke strakstiltak på plass for å møte utviklingen med foretakenes sparetiltak som gir kortere liggetid etter fødselen.

Flere jordmødre og helsesøstre

Høie viser til ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det ble 46 flere årsverk for jordmødre i fjor. Helseministeren er godt fornøyd med økningen og mener det viser at regjeringens satsing fungerer. Men han er enig i at det er behov for en ytterligere oppbygging av tilbudet i kommunene.

Jordmorforbundet vil understreke at en beskjeden vekst som gir 424 jordmødre som 60.000 gravide og barselkvinner må dele på, slett ikke møter behovet for å sikre en tilgjengelig jordmortjeneste. Ferske tall fra mars 2018 viser at kun 20 prosent av barselkvinner får hjemmebesøk av jordmor. Dette understreker at regjeringen må kartlegge jordmormangelen og sette inn raske tiltak. Jordmortjenesten i kommunene må styrkes tilstrekkelig slik at retningslinjene for barselomsorg blir mulige å gjennomføre i praksis.