SV ønsket innspill om barselomsorgen fra Jordmorforbundet til nasjonal samling i Oslo

Av nsf, 23.03.2018

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger og leder Hanne Schjelderup tilstede på SVs nasjonale kvinnenettverkssamling i Oslo der vi holdt tale og bidro i debatten om nasjonale utfordringer i fødselsomsorgen!

Endringer i fødsels- og barselomsorgen

Barseltiden er et begrep som brukes om den tiden en antar kvinnekroppen trenger for å tilpasse seg etter svangerskap og fødsel. I de fleste kulturer defineres perioden til om lag 40 dager eller seks uker. Mor bruker opptil et år på å heles fullstendig etter en fødsel. Tidlig barseltid er en periode som er en sårbar tid for kvinnen, barnet og familien.

En gledelig begivenhet – Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har skapt forventninger om at tilbudet i barselomsorgen skal styrkes. Retningslinjens formål er tydelige faglige anbefalinger, slik at helsepersonell og pasienter kan ha en klar oppfatning om hva tjenesten bør omfatte. Myndighetenes barselretningslinjer påpeker at en kvinne som ønsker å amme, enten får være på barselavdelingen inntil ammingen fungerer tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk, eller at avdelingen ved utskriving har forsikret seg om at kvinnen vil få tilstrekkelig hjelp ved hjemmebesøk og konsultasjon på helsestasjon.

Barselretningslinjene:

Hjemmebesøk av jordmor For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.

For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen.

Jordmoroppfølging i barseltid innebærer dette: For mor handler det om å legge til rette for hvile, tilknytning, observasjon av blødningsmengde, ammeteknikk, forebygge og fange opp svangerskapsdepresjon og oppdage svangerskapsforgiftning som kan oppstå etter fødsel. Det handler om å forebygge ammeproblem, infeksjoner og ernæringsvansker hos spedbarnet. Oppfølging av nyfødt handler også om å oppdage gulsott, eventuell hjertefeil, syndromer eller sykdomstilstander, hørselproblematikk og andre medisinske utfordringer som barn lett kan få i barseltida.

Omlegging barselomsorgen. Tilbudet er endret de 30 siste årene med kortere opphold på sykehus. Vi har gjennom ganske mange år sett hvordan fødselsomsorgen ved landets sykehus har utviklet seg til mer og mer å bli en minimumstjeneste, over hele landet. Slik systemet er rigget, blir det fristende for økonomene i helseforetakene å ta ut det økonomiske potensialet som ligger i å bruke minst mulig ressurser på fødsels- og barselomsorg. Liggedøgn etter fødsel har blitt redusert fra 3,7 døgn til 2,7 døgn i løpet av ti år ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. KK Bergen legger opp til liggetid på 6-8 timer etter fødsel, Stavanger og resten av fødeavdelingene følger hakk i hel.  

Alle kvinner skal ha reel mulighet til å velge barseloppfølging på sykehus eller hjemme.

Alle fødende kvinner skal få individuelt tilpasset helsehjelp etter fødsel og trygg barselomsorg. Jordmorforbundets innvending er at det må være rom for å gjøre denne vurderingen. Helseforetakene sier de må prioritere helsekronene effektivt. Helseministeren er tydelig på at det er et mål at mer av oppfølgingen av kvinnen, barnet og familien skal skje lokalt der familien bor. Ingen nekter kvinner å reise hjem tidlig etter fødsel, men det er en forutsetning at kvinnene ønsker dette selv, ikke fordi det er fullt i herberget eller sparetiltak som er årsaken. Bygg former barseltilbud. Haukeland universitetssykehus bygger ny kvinneklinikk uten barselrom for normalfødende. Legges det opp til barseloppfølging hjemme av jordmor, forutsettes det at Helseministeren også har en plan for styrking av jordmortjenesten i kommunene som gir et tilgjengelig tilbud. Nye tall fra mars 2018 viser at kun to av ti kvinner får hjemmebesøk av jordmor i barseltiden, på tross av at barseloppfølging skyves i ekspressfart ut til et kommunalt jordmortilbud som knapt eksisterer. Gapet i barseloppfølgingen av mor og nyfødt skal tettes av jordmorbesøk hjemme etter behov den første uken, før helsesøster tar over oppfølgingen med fokus på barnet en uke til fjorten dager etter fødselen.

Helsetilsynet har gjennomført tilsyn og påpeker at tjenestetilbudet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til den korte tiden kvinnene er på sykehuset, og at det oppstår en kritisk periode fra de reiser ut fra sykehuset til det er en reell kontakt med helsestasjonen, og det er store variasjoner i tilbudet. To
rapporter fra Helsedirektoratet har påpekt behovet for å normere og styrke jordmor- og helsestasjonstjenesten for å oppnå bedre tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet. Rapporten viser blant annet at tjenestene er mangelfullt og ulikt dimensjonert i forhold til oppgavene helsepersonell er pålagt å løse. Brukerundersøkelsen (PasOpp-rapport nr 2017:499, Folkehelseinstituttet), viser at landets store sykehus skårer dårlig på opplevd tilfredshet av barseloppholdet. Generelt savner brukerne savner tilgjengelighet på jordmødre med nok tid til medisinsk observasjon, veiledning og med bedre
kontinuitet i oppfølgingen gjennom svangerskapet, fødsel og barseltiden.

Kommuner og foretak krangler nå om hvem som skal ta regningen for barselomsorgen. Finansiering og plassering av ansvaret for oppfølgingen av både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må på plass for å sikre forsvarlig barselomsorg begge steder.

Jordmorforbundet krever strakstiltak for jordmortjenesten med en nasjonal forpliktende opptrappingsplan med flere jordmødre for et trygt barseltilbud på sykehusene og i landets kommuner. Jordmødre må få forutsetninger for å bidra til å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i fremtiden. Det aller viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve, er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) å sikre en tilgjengelig jordmor i svangerskap, fødsel – og gjennom den sårbare barseltiden.