Hvordan skal NSF organisere seg i fremtiden?

Av Hanne Marit Bergland, 23.03.2018

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner.  Troms skal slås sammen med Finnmark. 

 

Det nye fylket/regionen skal hete Troms og Finnmark. Nå er det slik at befolkningen, spesielt i Finnmark, er imot dette vedtaket om sammenslåing. Men gitt at det blir slik. Hvordan er det da lurt å organisere NSF?
    - Skal vi følge regionreformen og redusere antall fylkeskontor fra dagens   19 til 11?
    - Skal NSF fortsette med dagens organisering og   opprettholde 19 lokalkontor?
    - Eller skal NSF finne helt andre måter å organisere lokalleddet på?
    
  Uansett får regionreformen konsekvenser for NSF. Og det gir oss en genuin mulighet til å tenke på hvordan vi skal organisere oss for å møte fremtiden på en best mulig måte. 
    
  I følge vedtektene skal NSF ha et fylkesstyre med en frikjøpt leder på et kontor i hvert fylke. Det gjør at vi i dag har 19 fylkesstyrer og 19 fylkeskontorer. Når myndighetene slår sammen fylkene,   er NSF ifølge dagens vedtekter nødt til å følge de nye fylkesgrensene. 
    
   Landsmøtet avgjør
  NSF skal vedta fremtidig organisering på landsmøtet i november 2019. Dersom NSF ønsker en annen organisering enn å følge de nye fylkesgrensene, krever det endring av vedtektene. En vedtektsendring krever 2/3   flertall. 
    
  For å sikre en best mulig fremtidig organisering av NSF, har   forbundsstyret vedtatt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess   (OU-prosess). Hensikten med dette arbeidet er å se på om vi kan   organisere oss på andre måter enn i dag for å kunne tilby best mulig   tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte. Forslag til ny organisering   blir lagt frem på landsmøtet. 
    
  NSF har ansatt en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe som   skal utarbeide en anbefaling til fremtidig organisering. 
    
  Viktig å høre medlemmer og tillitsvalgte
  I april i år vil NSF sende ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte og     til 4.000 medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil delta i   denne undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen vil være et viktig   grunnlag for arbeidet med å organisere NSF slik at vi kan gi medlemmer og     tillitsvalgte best mulig tjenester.