Nordisk utdanning innen smittevern fra 2019

Av Arnold Måsøval-Jensen, 06.04.2018

Folkehelseinstituttet melder at Nordisk ministerråd (NMR) har vedtatt at Gøteborgs universitet skal etablere en ny nordisk utdanning i smittevern fra våren 2019.

NMR er i gang med å forhandlinger med Göteborgs universitet om prosjektet. Kompetanseheving innenfor smittevern er et sentralt tiltak for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens.

Pasientsikkerhet og forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er et satsningsområde for EU, hvor medlemslandene anbefales å etablere utdanning på ulike nivåer, nasjonalt, regionalt og lokalt.

NMR etablerte en referansegruppe bestående av representanter oppnevnt fra de nordiske folkehelseinstituttene og ledet av det norske Folkehelseinstituttet (FHI). Referansegruppens oppgave var å vurdere tilbudene fra utdanningsinstitusjonene i forhold til kriteriene gitt av NMR. Disse var basert på følgende punkter:

 • Utdanningen skal inngå i det enkelte lands etterutdanningssystemer og kunne føre til en godkjent grad i de nordiske land.
 • Utdanningen skal være en videreutdanning for helsepersonell og søkere må ha minimum 2 års relevant yrkeserfaring (målt som fulltidsansettelse).
 • Utdanningen skal ligge på kandidat/masternivå.
 • Utdanningen skal kunne gjennomføres som et deltidsstudium og slik at deler av utdanningen kan gjennomføres og evalueres særskilt innenfor en definert tidsperiode.
 • Utdanningen skal legges opp med valgmulighet innenfor enten generelt smittevern eller smittevern i helsetjenesten.
 • Undervisningsspråket skal være engelsk.
 • Finansiering av utdanningen, inkludert oppstart og drift tillegges studenten, deres respektive arbeidsgiver(e) eller det enkelte nordiske land.
 • Utdanningen tilrettelegges og, gjennomføres i overensstemmelse med det enkelte lands lovgivning.

Veien videre fram mot oppstart

Göteborgs universitet https://www.gu.se/ planlegger et tett samarbeid med Sahlgrenska universitetssykehus og de nasjonale folkehelseinstituttene. Det vil bli vurdert samarbeid med andre nordiske utdanningsinstitusjoner for å:

 1. Sikre at kursene blir godkjent i studentenes respektive land og kan inngå i eventuelle andre utdanningsløp, eksempelvis mastergrad
 2. At studentene får mulighet til å ta de generelle kursene i folkehelsevitenskap i eget land og få disse godkjent i Göteborg

Folkehelseinstituttet vil fortløpende legge ut informasjon ettersom mer konkrete planer for utdanningen tar form.

Referanser

 1. EU Council recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections (2009/C 151/01)
 2. Rapport Fremtida Nordisk Samarbete angående utbildning i smittskydd/vårdhygien (2014)