Poster på kongressen i 2021

Hvis du vil presentere poster på kongressen i Ålesund 2021, send inn et abstract innen 1. juni
Tre stykker vil plukkes ut til å presentere muntlig.

 

 

Om sammendraget/abstrakt:
■ Inntil 250 ord – unntatt tittel og forfatterens navn
■ Korresponderende forfatters navn, adresse og e-post (i kursiv)
■ Forfattere: fornavn, etternavn, kommune/institusjon
■ Blokkjustert tekst – rett høyre og venstre marg. Skandinavisk eller engelsk språk
■ Bruk skrifttype Arial 10 pkt. og små bokstaver. Linjeavstand enkel (1,0)
■ Bidragene skal inneholde problemstilling, metodisk tilnærming og kort om hovedfunn/resultater

Posterstørrelsen er 100 x 70 cm. Utvalgte postere blir stilt ut under hele kongressen. Innsendere oppfordres til å være ved sine postere i alle pauser for spørsmål og kommentarer. Posterne blir festet til vegg med festepasta. Det vil ikke bli anledning til å ha bord eller annet utstyr ved posterpresentasjonen. Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dekke reise, opphold og evt. øvrige kostnader. Det vil ikke være anledning til å gjøre vesentlige endringer i tittel eller innhold på posteren etter at den er antatt.

For å få vurdert en poster, sender du inn et abstract til lah@nsf.no