Avtale som skal fremme heltid

Av NSF, 20.04.2018

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter arbeidstidsavtalen med Spekter.

NSF har etter lang tids arbeid kommet fram til en avtale med Spekter som vil gjøre det lettere å komme fram til løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene. Hjelpemidlene som de sentrale partene er enige om er tidbank, bemanningsenhet og kalenderplan.

Det er viktig å presisere at ordningene er frivillige og målrettede.  Tidbank er en frivillig ordning for deltidsansatte om å øke stillingen, eller få full stilling. Det vil si at det er ikke en ordning som alle sykepleiere skal inn i, og siden det er frivillig så kan heller ingen tvinges inn i dette. Dette er et alternativ for deltidsansatte som i dag shopper vakter for å fylle stillingen. Tidbank innebærer en forutsigbarhet i forhold til lønn, også under sykdom og lønnet permisjon. Avtale om tidbank skal inngås med den enkelte sykepleier, og kan også sies opp av den enkelte.

–         For våre medlemmer ved sykehusene vil løsningene innebærer at flere vil kunne få hel stilling eller få økt opp sin stillingsstørrelse. Dette vil sikre sykepleierne høyere fast inntekt og lønn under sykdom og permisjon. De vil også gjennom dette få en mer forutsigbar arbeidstid og fritid, sier By.

–         Vi er fornøyde med at vi etter hardt arbeid og gode prosesser har fått på plass en avtale som innebærer gode løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene.

–         Avtalen muliggjør mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene, sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter og forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) etter at avtalen var ferdig underskrevet 13. april.

Spekter og NSF er gjennom enigheten omforent  om rammeavtaler og veiledere som vil gjøre det enklere å etablere bemanningsenheter, tidbankordninger og mer langsiktige, forutsigbare og driftstilpassede arbeidsplaner i helseforetakene.

Helseforetak som velger å benytte mulighetene i avtalen, vil kunne høste driftsmessige gevinster i form av mer forutsigbarhet i planleggingen, og også mindre behov for innleie og overtid. Dette er med på sikre bedre kompetanse og kontinuitet i pasientbehandlingen. Med ordninger som bemanningsenhet og tidbank, vil det også være mulig å tilby flere heltidsstillinger.

For sykepleiere som ønsker å gå inn på ordningen med tidbank, innebærer avtalen en økonomisk kompensasjon, alternativt fritid. I ordningen med kalenderplan er sykepleierne sikret fri med lønn på et antall helg- og høytidsdager.

Les mer om detaljene i avtalen her.