Gratulerer med 1.mai!

Av Live Bergflødt Gusfre, 30.04.2018

Fylkesleder Linda Lavik mener at økt lønn og gode arbeidsvilkår er et viktig virkemiddel for å løse sykepleiermangelen. Les hennes innlegg som er publisert i flere lokale aviser i Buskerud denne uken.

 

Gratulerer med 1. mai

1 mai, er en dag for å vise arbeiderklassens styrke og føre fram viktige saker for arbeidsfolk. I Norge har dagen vært markert helt siden 1890.

1.mai 2018 er det sykepleiermangelen som opptar meg som fylkesleder i Sykepleierforbundet i Buskerud. En sak som har store konsekvenser for pasientene i landet vårt nå og i årene som kommer. Det passer derfor godt å sette dette på agendaen på arbeidernes dag fordi løsningen er økt lønn og gode arbeidsvilkår.

Sykepleierne og jordmødrene har en uvurderlig kompetanse som er tilstede i alle deler av helsevesenet. Sykepleieren følger pasienten fra vogge til grav. Det må gjøres attraktivt å bli sykepleier og fortsette i yrket helt frem til pensjonsalder. 

Norge står ovenfor en alvorlig mangel på sykepleiere. NAV`s bedriftsundersøkelse i 2017 viste at vi manglet 3600 sykepleiere og 400 spesialsykepleiere i Norge. Fremtiden ser ikke lysere ut. Samfunnsøkonomisk analyse har i oppdrag fra helsedirektoratet gjort en analyse som viser at Norge i 2040 kan ha behov for opp mot en dobling av antall sykepleiere fra hva vi har i dag. Samtidig oppgir KS som er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon at sykepleiere er den vanskeligste gruppen å rekruttere. Mangelen på sykepleiernes kompetanse i kommunehelsetjeneste er det pasienter, brukere og deres pårørende som må betale prisen for.

Sykehusene mangler også sykepleiere og jordmødre. De trenger stadig flere spesialsykepleiere og jordmødre. NSF mener at sykehusene selv må ta større ansvar for å sikre seg denne kompetansen i fremtiden. Vi kan ikke forvente at sykepleierne selv skal ta den økonomiske kostnaden det er å spesialisere seg innen intensiv, operasjon, anestesi, barn eller kreftsykepleie.  

Lønn er et sentralt virkemiddel, også for sykepleiere!

Norge trenger et sykepleierløft som gir alle sykepleiere med 10 års ansiennitet over 500 000 i lønn. Det er et av svarene på hvordan vi sikrer at vi har nok sykepleiere i fremtiden og utjevner den lønnsmessige urettferdigheten. Økt lønn er viktig både i et likestillings- og likelønnsperspektiv. Et lønnsløft er nødvendig for å sikre nok sykepleiere i fremtiden og for å gjøre noe med den lønnsmessige urettferdigheten. Sykehus og kommuner må vite hvilke utfordringer vi har, og de må ta inn over seg at lønn er et virkemiddel også overfor sykepleiere. Å satse på sykepleierne er å satse målrettet på gode og effektive tjenester og velferd til befolkningen. 

Vi har god råd i Norge, men ikke så god råd at vi kan tillate oss å sløse med samfunnets penger eller la pasientene i stikken. Av hensyn til norske pasienter må vi ha økt lønn og et sykepleierløft nå!

Gratulerer med dagen!