NSF har gjort et godt lønnsoppgjør i Spekter for Jordmødrene

Av nsf, 04.05.2018

En milepæl er nådd for NSF i årets lønnsoppgjør. Dette gir en solid lønnsøkning for jordmødrene i NSF ansatt på landets sykehus. Det vi har sett i dette lønnsoppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent jordmor- og sykepleiermangelen. KS henger derimot etter. Ansvaret for å sikre nok jordmødre og sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger hos arbeidsgiver

Forbundsleder Eli Gunhild By er glad for at en milepæl i sykepleierløftet er nådd i Spekter. Det ble nylig enighet i oppgjøret for 37.000 jordmødre og sykepleiere ved sykehusene. Målet om minst 500.000 kroner for sykepleiere med ti års ansiennitet ble dermed nådd.

Resultatet innebærer blant annet at det gis et generelt tillegg på 3,5 prosent til alle NSF-medlemmene i helseforetakene, Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital, og at minstelønnssatsene heves. Dette er gode svært gode nyheter for jordmødrene i NSF ansatt i Spekter, da dette lønnsoppgjøret treffer godt for flertallet av våre medlemmer. 

Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

 Nye minstelønnssatser Spekter (gjeldende fra 01.07.18):

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Sykepleier

400 000

410 000

433 000

490 000

Jordmor/spesialsykepleier

435 000

455 000

490 000

525 000

 

Når NSF går inn i et tariffoppgjør, er vårt utgangspunkt å få best mulig resultat til alle våre medlemmer. Derfor måtte vi utnytte den muligheten vi hadde til å få et så godt oppgjør i Spekter denne gangen. Dette vil være en viktig drahjelp for kommende oppgjør i KS og øvrige områder. Det vi har sett i dette lønnsoppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent jordmor- og sykepleiermangelen. KS henger derimot etter. Ansvaret for å sikre nok jordmødre og sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger hos arbeidsgiver. Oppgjøret i Spekter fører til et større press på lokale arbeidsgivere i kommunen som blir tvunget til å bruke lønn som det beste virkemiddelet de har for å rekruttere tilstrekkelig med jordmødre og sykepleiere i landets kommuner.

Lønnsoppgjøret i KS:

Unio kommune klarte å få en profil som gir bedre uttelling for arbeidstakere med universitets- og høgskoleutdanning. Totalrammen for oppgjøret er på 2,8 prosent, mens Unios medlemmer fikk en ramme på 2,95 prosent. Dette gir god reallønnsvekst for våre jordmødre ansatt i kommunen.

– Vi mener at dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på ramma for våre medlemmer. Det er viktig å prioritere arbeidstakere med høyere utdanning fordi kommunesektoren har store utfordringer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Det har vært reaksjoner på at den samme lønnsgarantien ikke ble gitt i KS-oppgjøret. Mellom disse tariffområdene er det to store forskjeller. Det er to forskjellige lønnssystemer.  I kommunal sektor er det garantilønn, det vil si at alle lokale tillegg til den enkelte videreføres selv om minimumslønnen øker. I Spekter er det et minstelønnssystem, der lokale tillegg ikke flyter oppå. Dette innebærer at det koster mer å heve garantilønnen i KS enn minimumlønna i Spekter. Det må også understrekes at forskjellen i faktisk lønnsnivå etter 10 år er ikke så stor mellom KS og Spekter. Det kan oppfattes som en mager trøst for de som ligger på minstelønn, men målet om 500.000 innen utgangen av 2019 ligger fortsatt fast som et mål. Vi er ikke i havn enda.

 

Ansvaret for å sikre nok jordmødre og sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger hos arbeidsgiver. Det vi har sett i dette oppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent jordmor- og sykepleiermangelen. Nå blir dette en brekkstang for lokale arbeidsgivere i kommunen å bruke lønn som det virkemiddelet de har for å rekruttere jordmødre og sykepleiere.

Forbundsleder By har likevel forståelse for at noen sykepleiere i KS-området ikke er helt fornøyd med oppgjøret.

 – ­At vi har anbefalt oppgjøret i KS betyr ikke at vi har fått gjennomslag for alt vi ønsket. I KS forhandler vi sammen med mange andre aktører innenfor en felles ramme, mens vi i Spekter forhandler innenfor egen ramme og egen lønnsmasse. Når vi gikk inn i dette tariffoppgjøret, hadde vi ulike utgangspunkt. I Spekter hadde vi et vesentlig lavere overheng enn i KS. Derfor hadde vi flere penger til disposisjon. Men i begge områdene så har rammen for frontfaget vært normgivende, sier By.

 

 – Sykepleierløftet har utvilsomt fått arbeidsgivere og forhandlingsmotparter til å få opp øynene for jordmor- og sykepleiermangelen, og behovet for å bruke lønn for å rekruttere – og beholde – jordmødre og sykepleiere. Vi er ikke i havn med løftet enda, men vil fortsette å øke presset mot arbeidsgivere og KS inn mot 2019. At det er kamp om vår kompetansen gjør at ulike arbeidsgivere blir presset til å legge ekstra i lønnspotten for å sikre seg jordmødre og sykepleiere er svært positivt. Det vil gagne alle jordmødre og sykepleiere som gruppe at lønn brukes aktivt som et virkemiddel for å rekruttere.

Jordmorforbundet er glade for at NSF har nådd en viktig milepæl på lønn, og at kampen fortsetter videre. Nå har det kommet nye tall om jordmor- og sykepleiermangelen i NAVs bedriftsundersøkelse og den viser en formidabel økning fra 4.000 til 5.900 bare på ett år. Dette legger et økt press på arbeidsgiversiden både i kommunene og ved sykehusene. NSF gjentar det vi har sagt gjennom flere år: det er ingen vei utenom et lønnsløft som monner hvis mangelen på nøkkelpersonell skal løses.

Pensjon

Forutsatt at forslaget til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte blir akseptert av hovedsammenslutningene, åpnes det i hovedtariffavtalen i KS for at krav knyttet til avtalen kan fremmes i mellomoppgjøret 2019 dersom en av partene krever det.

En partssammensatt gruppe skal i tariffperioden drøfte og vurdere hvordan helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid kan bidra til en reell mulighet for et lengre yrkesliv, og vurdere tiltak knyttet til dette.

– Vi har dermed fått gjennomslag for at partene må ta et felles ansvar og legge til rette for at det faktisk skal bli mulig å stå lenger i jobb, sier Steffen Handal.

Les protokollen her

Vedlegg til protokollen

Her kan du lese protokollene i Spekter:

SPEKTER-#82354-v2-Protokoll_datert_02_05_2018_mellom_Spekter_og_Norsk_Sykepleierforbund_A2_område_10_Helseforetak.PDF

SPEKTER-#82355-v2-Protokoll_datert_02_05_2018_mellom_Spekter_og_Norsk_Sykepleierforbund_A2_område_13_Sykehus_med_driftsavtale.PDF