Gratulerer til årets sykepleier og leder 2018

Av Elise Steen, 11.05.2018

Sykepleierprisene til årets sykepleier og leder i Buskerud 2018 ble delt ut på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene 8. mai.

Årets sykepleier

Årets sykepleier i Buskerud er Ann Karin Johannesen. Hun er utdannet palliativ sykepleier og jobber som kreftkoordinator i Nedre Eiker kommune.

Jyryen, ved Bjørg Th Landmark, leste opp følgende begrunnelse:

Årets sykepleier er rekruttert fra kommunehelsetjenesten. Vedkommende er opptatt av at for å møte pasientens behov, trenger helse- og omsorgspersonell både generell kompetanse og noen ganger avansert kompetanse. I tillegg er årets sykepleier opptatt av at det er nødvendig å ha kompetanse til å gjenkjenne når det er behov for andre faggrupper og annen kompetanse enn den en har selv. Videre mener denne sykepleieren, som møter pasienter i en særdeles sårbar livssituasjon, at det fordres kompetanse i å kommunisere både med pasient og pårørende. Vedkommende får støtte fra legekunstens far, Hippokrates, som har sagt følgende: «Viktigere enn å vite hvilken sykdom et menneske har, er det å vite hvilket menneske som har sykdommen»

Årets sykepleier er opptatt av å sikre rett kompetanse på rett sted og til rett tid. Skal en lykkes med det må det være systemer for kunnskapsbygging, kunnskapsdeling og samhandling. Pasientene denne sykepleieren til daglig møter beveger seg mellom ulike enheter/nivåer i den kommunale helse – og omsorgstjeneste, mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og mellom disse nivåer og hjemmet. Overganger som kan være svært utfordrende for både pasient, pårørende og også for helsepersonell. Årets sykepleier beskrives av sine kollegaer som en samhandlende person. De skriver: «hun koordinerer med pårørende, fastleger, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleien, fysio/ergo og står på til alt er i orden – det kan bli mange seine dager, hvis pasient eller pårørende trenger det»

For å styrke å videreutvikle kompetansen og kvaliteten i det fagområdet som denne sykepleieren arbeider med, er vedkommende aktiv i å søke midler til prosjekter og har bidratt til – gjennom disse prosjektene å sette egen kommune på sakskartet. Kompetanseheving skjer også gjennom et nettverk av sykepleiere som hun drifter.

Denne sykepleieren jobber alene, selv om hun er primus motor for å få til tverrfaglig samhandling og samarbeid til pasient og pårørendes beste. Vedkommende får mange gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende, men hun fortjener en annerkjennelse fra sitt eget fagmiljø – det skriver forslagsstilleren som har bred støtte i miljøet.

Hvis jeg nå røper at årets sykepleier løp New York maraton i 2017, til inntekt for flere «pusterom» i regi av Kreftforeningen, tenker jeg dere hvem som er prisvinner av Årets sykepleier, 2017- NSF Buskerud -  det er Ann Karin Johannesen – kreftkoordinator i Nedre Eiker

Vi gratulerer Ann Karin Johannesen med prisen som årets sykepleier!!

Årets leder

Vinneren av årets leder i Buskerud er Katrine Buun Lyngås. Katrine er utdannet kardiologisk sykepleier og jobber som avdelingssykepleier ved medisin 1 ved Drammen sykehus.

Juryen, ved Martin Olsen, leste opp følgende begrunnelse:

Juryen er samstemt når Norsk Sykepleierforbund i Buskerud utnevner med dette Katrine Buun Lyngås på medisinsk sengepost 1 ved Drammen sykehus som Årets leder 2018.

Lederprisen er en anerkjennelse til sykepleieledere som bidrar til en kompetent, tydelig, godt koordinert og tilgjengelig sykepleietjeneste. Prisen skal tildeles et medlem av Norsk Sykepleierforbund Buskerud som utøver ledelse av høy kvalitet – det omfatter at leder

  • Fremmer god kultur
  • Fremmer godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
  • Tar initiativ til og et godt arbeidsmiljø
  • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av sykepleietjenesten
  • Tar initiativ til å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø
  • Er en god rollemodell og inspirator
  • Opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter
  • (annet)

Årets leder beskrives som en som tar vare på den enkelte og har et helhetlig blikk på behovene hver enkelt medarbeider har – som ansatt og som menneske. Årets leder omtales som tilgjengelig, er opptatt av alles velbefinnende og legger til rette for at det skapes mange sosiale møteplasser i avdelingen hun leder, og hun er raus med positive tilbakemeldinger, særlig når de betyr mest.

Årets leder er opptatt av at medarbeidere og studenter holder høy faglig standard og er selv opptatt av å dele sin fagkunnskap. Dette håndterer hun i en avdeling som tidvis opplever stort trykk med stor pasientpågang – på en måte der hun fremstår å ha kontroll og overskudd til å formidle avdelingens behov og utfordringer, og med stort overblikk. 

Årets leder omtales som verdistyrt med evne for å holde et faglig fokus, samt kombinert dette med personlig engasjement som kardiologisk sykepleier. Herunder i en periode som nestleder i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Kardiologiske Sykepleiere.

Som leder for en travel medisinsk sengepost med store omstillingskrav, har hun i de årene hun har vært avdelingssykepleier jobbet rolig, målrettet og tålmodig. Selv i en periode hvor avdelingen måtte jobbe intenst med ekstraordinære tiltak mot multiresistente bakterier rundt høytid, har hun bevart ro og engasjement på medisinsk sengepost 1 ved Drammen sykehus.

Vi gratulerer Katrine Buun Lyngås med prisen som årets leder!!