Gratulerer med dagen!

Av Live Bergflødt Gusfre, 11.05.2018

12 mai er den internasjonale sykepleierdagen! "Det er uforståelig at ikke kommunene kjemper for å være en mer attraktiv arbeidsplass for sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsesøstre" skriver Linda Lavik.

12.mai er den internasjonale sykepleierdagen. Dagen blir markert i hele verden, fordi vi mener helse og tilgang til helsetjenester er en menneskerettighet, og sykepleiere er nøkkelen til å levere disse tjenestene. I Norge er vi privilegert fordi vi har et likeverdig helsetilbud, der det ikke er penger som avgjør hva slags behandling vi får når vi blir syke. Dette må vi kjempe for å beholde. Det er ingen selvfølge.

Det er sykepleiermangel også i Norge. Allerede nå mangler vi 5900 sykepleiere- det er stillinger det ikke er søkere til- og tallet vil mangedobles om vi ikke tar grep. Sykepleiermangelen kommer til å true tilgangen til helsetjenester, også i Norge. Det er ingen vei utenom et lønnsløft som monner, dersom denne situasjonen skal lykkes.

Norsk sykepleierforbund lanserte sykepleierløftet i 2016. Der stilles det blant annet krav om at sykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet skal tjene over 500 000 innen utgangen av 2019. Det er med stor glede at vårens lønnsoppgjør har gitt resultater for de som jobber i Spekter-området, altså sykehusene. Der er målet nådd.

I kommunene hvor KS er arbeidsgiverorganisasjonen er vi dessverre ikke i mål. Det er uforståelig at ikke kommunene kjemper for å være en mer attraktiv arbeidsplass for sykepleiere, spesialsykepleiere, helsesøstre og jordmødre. Det er i kommunene det er vanskeligst å rekruttere og beholde sykepleiere. Det er i kommunene vi mangler flest sykepleiere, men der er altså lønna lavest.  Vi vet at mangelen blir større og at vi står i fare for å mangle 30 000 sykepleiere innen 2025.

Jeg under meg over at kommunene ikke er mer opptatt av å sørge for nok sykepleiere i sin kommune, når vi vet at dette truer pasientenes sikkerhet. Handler dette om mangel på respekt for sykepleieryrket eller mangel på respekt for syke og eldre i vårt samfunn? Er ikke eldre, kronisk syke og andre, en viktig gruppe? Jeg bare spør! Jeg støtter barnehagelærerne sin kamp om å få 1 barnehagelærer på 3 barn – det har mye å si for barns utvikling at de har kompetent personale rundt seg. Men det får meg også til å tenke. Er barna viktigere enn våre syke og eldre? Jeg vet at det ikke gir mening å sette svake grupper opp mot hverandre, men jeg mener allikevel det er en sammenligning som kan gi oss et perspektiv det er verdt å tenke over.

Jeg stiller spørsmålstegn ved om vi alle godtar for dårlig bemanning og kompetanse i kommunehelsetjenesten? Om vi godtar at sykepleierkompetanse byttes ut med ufaglærte vikarer ved fravær og ferie? Om vi godtar at syke og eldre ikke får forsvarlig helsehjelp?  Og om vi godtar at de eldre og syke påføres unødvendig komplikasjoner og lidelse på grunn av for lav kompetanse?

NSF krever bedre sykepleierbemanning i kommunen. Vi krever at ledige stillinger blir besatt. Vi krever at vår kompetanse erstattes ved fravær. Og vi håper at KS og våre kommuner forstår at for å bli en attraktiv arbeidsplass, må de lønne sykepleierne bedre. Det er på tide at kommunene iverksetter tiltak på dette området, også for å ivareta pasientenes sikkerhet.

Sykepleiere og jordmødre gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Vi er privilegert som får jobbe i dette fantastiske yrket- i yrket vi elsker. Vi krever arbeidsvilkår og lønn som gjør det mulig å stå i yrket hele livet.

Kjære sykepleier. Gratulerer med dagen!  

Linda Lavik

Fylkesleder Norsk sykepleierforbund