Lite rom for å satse på kvalitet

Av NSF, 15.05.2018

Forslaget til kommunenes rammer for 2019 er stramt. Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet for kommunenes lovpålagte oppgaver videreføres.

 – Her er det ikke rom for å satse på bedre kvalitet og å løse den store sykepleiermangelen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) om rammene for kommuneøkonomien som ble presentert i dag.

Det legges opp til at de frie inntektene øker med mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner. Innenfor denne veksten er 0,2 mrd. kroner begrunnet med satsing på rusfeltet og 0,1 mrd. kroner med satsing på habilitering og rehabilitering.

– Budsjettforslaget samsvarer ikke med regjeringens retorikk om utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier By. Regjeringen forventer at kommunene innenfor disse rammene skal finansiere alt fra tre opptrappingsplaner (for barn og unge, rehabiliteringsfeltet og innen rus). Det skal gjennomføres et kompetanseløft 2020 og ikke minst startskuddet for regjeringens mye omtalte eldrereform «leve hele livet» går i 2019.

Mangler sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse for 2018 viser at det allerede mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere, en økning på 47 prosent det siste året. Halvparten av sykepleierne som jobber i sykehjem og hjemmesykepleie oppgir at de enten har bestemt seg for å slutte eller teller på knappene.

– For lav bemanning, eller bemanning uten tilstrekkelig kompetanse, gjør kommunene lite attraktive som arbeidsgivere, og bemanningssituasjonen blir dermed en negativ spiral, sier By.

Regjeringen illustrerer også denne gangen hvor mye større handlingsrom kommunene kan få hvis de effektiviserer med 0,5 prosent. De frie inntektene vil da øke med 1,2 mrd. kroner i 2019.

Må løpe fortere?

– Det kan virke som regjeringen skal gjennomføre reformene sine ved å få de ansatte til å løpe fortere, sier By. Hun tror forslaget verken vil bidra til at sykepleiemangelen blir mindre eller at regjeringens visjoner for tjenestene kan innfris.

Eldrereformen har mange gode intensjoner og NSF deler oppfatning om at det er et stort potensial i å utvikle bedre tjenester som utsetter alvorlig sykdom og fremmer mestring, men reformen mangler konkrete virkemidler både for å realisere visjonene, samt utvikle tjenestene i tråd med brukernes behov.