Stor vilje, men lite ressurser til veiledning av studenter

Av NSF

NSFs rapport "Rammebetingelser for praksisveiledning av bachelorstudenter i sykepleie i kommunehelsetjenesten" viser at det er grunn til stor bekymring for kvaliteten i praksisstudiene.

Rapporten viser at veilederne har lite formell kompetanse på veiledning, liten tid til veiledning, og få insentiver til å engasjere seg i veiledningen.

Praksisstudiene i bachelorutdanningen i sykepleie står for 50 prosent av utdanningen. Derfor er det avgjørende for kompetansen til nyutdannede sykepleiere at kvaliteten på praksisstudiene, og på veiledningen, har en høy faglig standard. I hvilken grad møtes disse forventningene i virkeligheten?

Vi valgte å avgrense til å se på kommunehelsetjenesten, både fordi studentveiledningen her ikke er lovregulert og derfor kan være mer utsatt for å bli nedprioritert i kommunale budsjetter, og på grunn av stadig økende krav til omfang og kvalitet, og et påfølgende økt kompetansebehov, i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Nedslående svar

Noen av de nedslående svarene fra undersøkelsen var:

  • Bare 48,6 prosent av praksisveilederne har formell kompetanse på veiledning, utover den veiledningen som er obligatorisk i bachelorutdanningen, og som i hovedsak er rettet inn mot veiledning av pasienter og pårørende.
  • Bare 10,8 prosent av veilederne har 10 studiepoeng innen veiledning på masternivå, som prosjektet Kvalitet i praksisstudier (Praksisprosjektet) satte som minimumskrav i sin rapport fra 2016.
  • Bare vel 1 av 4 hadde avsatt tid til veiledning i planleggingen av sine oppgaver.
  • 25 prosent opplevde i forholdsvis liten grad å ha mulighet til å sette seg inn i hva studenten faktisk skulle lære i praksisperioden.
  • Hele 96 prosent opplevde ikke å ha fått noen uttelling for veiledning av studenter i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. 

Liten vilje

Undersøkelsen indikerer liten vilje fra kommunene til å møte det økte kravet om kompetanse i kommunehelsetjenesten, og til å satse på kvalitet hos og rekruttering av fremtidige sykepleiere.

Dette blir enda mer prekært, når NSF Students avgangsundersøkelse viser at bare 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten, og med klare indikasjoner på at veiledningen under praksisstudiene er en medvirkende årsak.