Skjerpede krav til avviksrapportering om tilstedeværende jordmor

Av NSF, 23.05.2018

- God kvalitet i oppfølgingen av fødende og en god arbeidssituasjon for jordmødre er viktig for Norsk Sykepleierforbund, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

- Vi har derfor sammen med Jordmorforbundet NSF fulgt tett opp helseministerens Oppdragsdokument for 2017, hvor myndighetene innførte et kvalitetskrav som innebærer at sykehusene må rapportere på hvor stor andel av de fødende som får en til en oppfølging under aktiv fødsel, fortsetter By.

En rekke henvendelser fra tillitsvalgte på våren 2017 om at anbefalingen ikke ble fulgt opp, og at dokumentasjonen av avvikene ikke var tilfredsstillende gjorde oss bekymret. Utover høsten kom tilbakemeldinger fra jordmødre i tjenesten om svært høyt arbeidspress, og at det fortsatt i liten eller ingen grad var lagt til rette for en hensiktsmessig (enkel og korrekt) registrering av avvik i henhold til styringskravet.

På bakgrunn av dette tok NSF opp disse forholdene i flere møter med Stortingets Helse- og omsorgskomite i vinter, og fulgte opp med et brev til helseministeren om dette i mars i år.

Nå er svaret kommet (se vedlegg) og helseministeren skjerper kravet til de regionale helseforetakene. De får nå oppdrag om en særskilt rapportering på hvor ofte det forekommer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor.

- Dette viser hvor viktig det er at vi aktivt følger med, står opp for kvalitetskrav og bruker politisk press for å sikre trygge, sikre og brukervennlige helsetjenester, sier Eli Gunnhild By.

I følge Jordmorforbundet NSF innebærer 1 til 1 omsorg å kun ha ansvar for den fødende som er i aktiv fødsel, ingen andre. Kvalitetskravet er lagt for å hindre samtidighetskonflikter og sikre kontinuerlig tilstedeværelse for trygg overvåkning og oppfølging av fødende kvinner. Aktiv fødsel regnes fra når kvinnen har ca. tre cm åpning og har regelmessige rier.