Fra helsesøster til helsesykepleier

Ny tittel trer i kraft 01.01 2019
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å endre tittel i lovverk og andre formelle dokumenter. Kunnskapsdepartementet har fått i oppdrag å gi informasjon til skoler og utdanningsinstitusjoner. Landsgruppen av helsesøstre vil i samarbeid med NSF utarbeide en kampanje med konkret informasjon som skal nå befolkningen. Materiellet kan benyttes ute i kommunene. Tittelendring vil følges av en tydelig beskrivelse av helsesykepleiers kompetanseområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier.

12. september lanserte Helseministeren og Barne- og likestillingsministeren tittelen helsesykepleier.
Bakgrunnen for at Landsgruppen av helsesøstre har anbefalt en modernisering av yrkestittelen er redegjort for i e-post til alle medlemmer, på nettsiden og på Facebook 31. mai 2018.

Vedtak i Norsk sykepleierforbund

NSFs Landsmøte vedtok i 2015 et ønske om kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere. Forbundsstyret nedsatte i september 2017 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle vurdere helsesøstertittelen. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra LaH NSF og ulike avdelinger i NSF.

Det er gjort en omfattende vurdering av faglige, juridiske, politiske, språklige og praktiske konsekvenser. Det har vært et mål å ivareta helsesøsters gode omdømme i befolkningen og blant politikere og andre beslutningstakere. Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling om tittelendring til styret i LaH NSF 31. mai 2018. 

Vedtak i Landsgruppen av helsesøstre

Helsesøstre selv har ønsket endring fordi tittelen i liten grad reflekterer fagkompetansen. Det er ikke tydelig at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning.

Undersøkelser, utført av IPSOS-MMI, viser at bare 56 prosent, og bare 38 prosent av
de under 25 år
 av befolkningen, vet at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning.

Helsesøstertittelen har vært debattert jevnlig på generalforsamlingene til LaH NSF siden 60-tallet. I 2014 ble det bestemt av LaH NSFs generalforsamling at det påbegynte utredningsarbeidet vedrørende helsesøstertittel skulle videreføres.

NSFs spørreundersøkelse blant medlemmene i LaH NSF (2018) viser at det er et stort engasjement for å endre tittelen. Alle har også fått mulighet til å komme med forslag til tittel.

Fra myndighetshold

Kjønnsnøytrale yrkestitler er stadig på den politiske agendaen. Stadig flere politikere, ulike ungdomsorganisasjoner og Likestillingsombudet mener at tittelen bør endres.

Barne - og likestillingsministeren har invitert NSF til et møte i juni for å drøfte kjønnsnøytrale titler i helse- og omsorgssektoren for å motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.

Endring skjer allerede

Flere steder i landet er allerede andre titler tatt i bruk, som for eksempel helserådgiver og helsebror.

Endring av tittelen representerer en modernisering som tydeliggjør fagkompetansen. Ved å beholde ordet helse tilknyttet sykepleier signaliserer vi at vi jobber helsefremmende og forebyggende. Helsesykepleier er ekspert på fysisk-, psykisk-, sosial-, og seksuell helse. Tittelen er kort og dermed lett å bruke. En tittelendring må følges av en tydelig beskrivelse av helsesykepleiers kompetanseområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier.

Tema har vært debattert og referert i aviser, radio TV i hele landet. Her er noen eksempler:

Sykepleien:
https://sykepleien.no/2018/05/den-nye-helsesoster-tittelen-er-klar
https://sykepleien.no/2018/06/sprakradet-sier-ja-til-kjonnsnoytral-helsesoster

VG:
Lederkommentar

NRK:
"Her og nå"
Dagsnytt 18