GDPR og RETHOS

Av Jorunn Bjerkan, 06.07.2018

Den nye personvernforordningen skulle ha trådt i kraft nå 25. mai 2018,
men er utsatt pga noen ekstra runder i et av EU-landene.

GDPR eller personvernordningen-PVF

Dere har sikkert merket at mange apper og nettsteder nå etterspør oppdatering av personverninnstillingene. Dette er et resultat av arbeidet med GDPR, (General Data Protection Regulation). Personvernforordningen erstatter EUs personverndirektiv fra 1995 og gjelder samtidig for EØS/EFTA-landene.

https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/eus-personvernforordning/eus-nye-personvernforordning

I Norge vil forordningen erstatte personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Norge gjorde en god jobb også i 1995, så det er andre land som får større jobb med å få dette på plass enn oss! Endringene får likevel konsekvenser for blant annet helselovgivningen vår, og det jobbes nå med å oppdatere/endre lover og sentrale forskrifter innen helseområdet. Det antydes på plass til årsskiftet 2018/2019.

 

Noen stikkord om GDPR eller PVF:

  • Styrking av den enkeltes rettigheter
  • Tydeligere krav til informasjon og samtykke
  • Retten til å bli glemt (for eks. om du har vært inne i kundeklubber etc, ikke at du kan få slettet EPJ-en sånn uten videre)
  • Tydeligere og selvstendige plikter for databehandlere
  • Tydeligere krav til dokumentasjon og retningslinjer
  • Strengere sanksjoner ved brudd på reglene.  ( det kan nå bli VELDIG dyrt….)

 

Faggruppen for NSF e-helse er representert i styringsgruppen for NORMEN. Her jobber vi aktivt for at dokumentasjon rundt innføring av PFV skal bli brukervennlig for ikke-teknologer også. Forordningen skiller mellom små og større virksomheter, men det er enda, som en del annet, noe uklart hvor størrelsesgrensen går og hva skillet innebærer. Faggruppens representant jobber for å få etablert støtte til de sykepleierne som sitter som dataansvarlige i for eksempel små kommuner og dermed får et større ansvar enn før. Det er en opplevelse av at alle virksomheter jobber det remmer og tøy holder for å få mest mulig av det kritiske på plass til PFV trer i kraft.

Vi får ha overbærenhet med løse tråder, og bidra på et viset hver enkelt kan, enten direkte i planarbeidet eller ved å være en kritisk leser av nye dokumenter slik at de blir så gode som mulig.

 

RETHOS

Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger – sykepleierutdanning.

Det er en høring på gang vedrørende innhold i retningslinjene. Disse blir nasjonale og detaljeres videre på hvert enkelt utdanningssted.

Disse retningslinjene er viktig for flere enn utdanningen da de styrer hva opplæringen skal legge vekt på og i siste instans hva slags kompetanse morgendagens sykepleiere har når de er ferdig utdannet.  Retningslinjene deles opp i kunnskapsområder, og inntil høringsreultatet  er tatt inn er disse tenkt slik:

I. HELSE OG SYKDOM

II. ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

III. VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSMETODE

IV. FAGLIG LEDELSE OG TJENESTEUTVIKLING

V. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

VI. INNOVASJON, HELSETEKNOLOGI OG DIGITAL KOMPETANSE

 

Under disse legges det læringsutbytter på kunnskapsnivå, ferdighetsnivå og generell kompetansenivå.

E-helse er hovedsakelig inkludert i kapittel VI slik overskriften beskriver, men kan også med velvilje leses inn i kapittel V. Faggruppen har diskutert innholdet og både NSF og sykeleielærere på utdanningsenhetene er høringsinstanser.

Er det tilstrekkelig at kapittel V ikke eksplisitt tar opp digital kunnskap relatert til kvalitet og pasientsikkerhet? Kan vi tenke oss dette fagområdet uten digital e støtteverktøy i morgendagens sykepleie? Når det gjelder kapittel VI inneholder dette ikke begrepet e-helse men benevnelser som teknologiske verktøy, telemedisinske løsninger og medisinsk-teknisk utstyr. Er dette OK? Kapittel II inneholder etikk kommunikasjon og samhandling: Bør dette også inkludere digitale verktøy relatert til overskriftens innhold på noe vis?

Slik læringsutbyttene står nå er ingen verktøy tatt med. Det kan også diskuteres om innovasjon hører mer hjemme sammen med ledelse og tjenetseutvikling enn sammen med helseteknologi og digital kompetanse.