Normen

Av Jorunn Bjerkan, 06.07.2018

«Normen» er en norm for informasjonssikkerhet som ble lansert i september 2006.

Nå i forbindelse med innføring av GDPR er også personvern blitt mer sentralt. I tillegg til å være en dokumentsamling som danner en norm, er det også et organisatorisk knutepunkt med sekretariat plassert under Direktoratet for e-helse. Styringsgruppen som avgjør innholdet i normdokumentene består av representanter fra bla a.  fagforeninger slik som NSF, RHFene og KS. Sekretariat og styringsgruppe arbeider med dataark og veildere for å videreutvikle innholdet i «Normen». Normen revideres i henhold til krav i personvernforordningen,GDPR, og det er travelt! Derfor tas det som kan og må endres kjapt tatt nå i en foreløpig versjon, 5.3, mens den ferdigstilles i versjon 6.0 som kommer våren -19

Det reviderte normdokumentet har større fokus  på personvern og pasientsikkerhetspørsmål enn tidligere versjoner.  Støttedokumenter som faktaark og veiledere er også under omarbeiding. Dokumentene er viktig å kjenne til for sykepleiere som har dataansvar i sin virksomhet, men også andre sykepleiere som har fokus på personvern og pasientsikkerhet relatert til teknologiske løsninger i jobben sin vil ha nytte av å kjenne til dem. 

 

https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet