Tiltak mot sykefravær og ny avtale om inkluderende arbeidsliv

Av NSF

Partene i arbeidslivet har inngått en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 01.01.2019 til 31.12 2022. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sysselsettingspolitikken.

Målet er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

 

 

IA-Avtalen har to nasjonale mål:

  • Redusere sykefraværet
  • Hindre frafall

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Samarbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv er et langsiktig prosjekt som startet med den første avtalen som ble undertegnet i 2001. Det tar tid å skape bevissthet om hvorfor og hvordan vi må jobbe med arbeidsmiljø, sykefravær og frafall. Arbeidet med IA-avtalen over år viser at bedrifter som jobber systematisk med forebygging og håndtering av sykefravær får resultater. Sykefraværet går ned, færre personer blir uføretrygdet og arbeidsmiljøet blir bedre.

Partene er enige om to innsatsområder:

  • Forebyggende arbeidsmiljø.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) er involvert for å utarbeide en ny webportal som skal formidle forskning og kompetanse som hjelpemiddel for partene på den enkelte arbeidsplass i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Webportalen skal administreres via Arbeidstilsynets (ATs) nettsider. Den skal være på plass i løpet av 2019. 

Den nye IA-avtalen retter også oppmerksomheten mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Unio og NSF har som mål å forsterke arbeidet med den nye IA-avtalen gjennom blant annet deltakelse i bransjeprogrammer. NSF er deleier i søknad om bransjeprogram i helsesektoren både i sykehus og i pleie- og omsorgssektoren. NSF vil jobbe for at våre tillitsvalgte og medlemmer involveres og aktiviseres i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassene.

Arbeidsplassen er arena for IA-arbeidet. Leder, tillitsvalgte og verneombud er gjennom lov og avtaleverk forpliktet til å jobbe med det systematiske HMS og IA-arbeidet på egen arbeidsplass. Intensjonsavtalen om IA initierer et forsterket og utvidet partssamarbeid som en viktig nøkkel for å lykkes.  

Se også Arbeids- og sosialdepartementets side om inkluderende arbeidsliv.