Dagens takstsystem hindrer et likeverdig jordmortilbud i hele landet

Av nsf, 08.08.2018

Jordmorforbundet NSF mener at det er behov for en vesentlig utvikling av hvordan jordmortjenesten finansieres. Dagens takstsystem legger ikke til rette for nødvendig utvikling av jordmortjenesten. Finansieringen av jordmortjenesten må følge de politiske ambisjonene for tjenesten.

Finansieringsansvar mellom folketrygden og Helseforetakene

Jordmorforbundet NSF mener det er viktig med tydelig og ryddig ansvarsforhold i finansieringsansvaret mellom folketrygden og foretakene. En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som også virker forebyggende og helsefremmende. NSF mener at det er behov for en vesentlig utvikling av hvordan jordmortjenesten finansieres. Dagens takstsystem legger ikke til rette for nødvendig utvikling. Dette er heller ikke i tråd med andre signaler, blant annet i Stortingsmelding 26 om framtidens primærhelsetjeneste.

Nasjonal barselretningslinje setter standard for en faglig forsvarlig barselomsorg, med helhetlig barselforløp, riktig prioritering og tilstrekkelig kvalitet på barselomsorgen. Tilsyn avdekker imidlertid store mangler. Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte nylig et tilsyn med svangerskaps- og barselomsorgstjenesten (1). Tema for tilsynet var tilgjengelighet til jordmor og tilbud til risikogrupper, samhandling mellom jordmor og fastlege, og barselomsorgen ved overgang fra sykehus til kommunen. Tilsynet konkluderte med at svangerskaps- og barselomsorgstjenesten ikke er organisert i tråd med krav til forsvarlig tjenesteyting (1).

Regional perinatalkomité (RPK Helse Sør- Øst) har i tillegg registrert økt forekomst av uheldige hendelser ved pasientforløp som følge av kortere liggetid for barselkvinner (se vedlegg).

 

Takstsystemet hindrer et tilgjengelig og likeverdig jordmortilbud til befolkningen

Finansieringen av jordmortjenesten må følge de politiske ambisjonene for kvaliteten på tjenesten. Som et utgangspunkt vil vi derfor understreke at det vil være svært vanskelig å få til et likeverdig jordmortilbud i hele landet ved å ta utgangspunkt i finansiering gjennom det gamle takstsystemet. NSF ber om at det settes ned et offentlig utvalg som kan se på hele svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som en helhet. Mandatet til et slikt utvalg bør ta utgangspunkt i organisering, finansiering og kompetanse. Det er på høy tid man gjør en gjennomgang av dagens systemer for svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen sett i kontekst med øvrig tjenesteutvikling i sykehus og i kommuner, som akuttberedskap.

Jordmorforbundet NSF har derfor krevd i høringsinnspill om temaet til myndighetene:

1) Overføring av finansieringsansvar for fødselshjelp under transport

NSF støtter at finansieringsansvaret bør følge foretakenes sørge for ansvar også på dette området. Betalingsansvaret og honorering for kvalifisert ledsagelse, fødselshjelp under transport (inkludert fødselshjelp før overføring fra planlagt hjemmefødsel ved komplikasjoner som finner sted), bør gjelde uavhengig av ansettelsesforhold, også for privatpraktiserende jordmor.

2) Ansvarsforhold for beredskap for følgetjeneste

NSF har som grunnleggende standpunkt at det er viktig å få etablert et godt faglig tilbud med en reell fullfinansiering av hjemmefødsel i hele landet som organiseres gjennom foretakene. Dette vil gi familier et reelt tilbud om å kunne føde hjemme, der det er forsvarlig og ønsket. Inntil dette er på plass er det viktig å få på plass tydelige ansvarsforhold og finansieringsordninger for de ulike typer beredskap som er tilstrekkelige, forutsigbare og tydelige, med en praksis som er omforent og ikke under tvil.

Vi er opptatt av at det kommunale ansvaret skal være avgrenset, og primært at det bør foretas en komplett og tydelig overføring av ansvar for beredskap av følgetjeneste med kvalifiserte fødselshjelpere og fødselshjelp ved hjemmefødsler til foretaksnivået. Disse tjenestene må finansieres og organiseres på lik linje med andre deler av fødselsomsorgen i spesialisthelsetjenesten.

3) Avgrensing av retten til å kreve egenandel for prevensjonsveiledning i helsestasjon

NSF støtter departementets vurdering av at prevensjonsveiledning, som øvrige tjenester i regi av helsestasjonstjenesten, skal skje uten innkreving av egenandel av brukerne.

4) Takst for sekundærjordmor ved planlagt hjemmefødsel

NSF mener myndighetene må ta tydelig stilling til om hjemmefødsel skal være et reelt alternativ for fødende i Norge. Det er allerede en nasjonal veileder og en statlig refusjonsordning for hjemmefødsler, som signaliserer at hjemmefødsler er et alternativ i Norge. Likevel er ikke hjemmefødsler i dag reelt offentlig finansiert. Dette bryter med prinsipper for øvrig fødselsomsorg. NSF mener hjemmefødsler må organiseres og finansieres som en del av foretakenenes sørge for ansvar for å sikre trygge fødetilbud i hele landet.

Dette forutsetter at det er en finansiering som understøtter den faglige anbefalingen i Helsedirektoratets retningslinje for hjemmefødsel (IS-2012) «at jordmor har en person til rådighet som kan bistå som assistent ved en planlagt hjemmefødsel», som i praksis vil være en annen jordmor. Jamfør også forsvarlighetskravet med tanke på Arbeidsmiljølovens bestemmelser for hviletid i forhold til langvarig arbeid. Inntil en helt ny finansieringsordning er på plass vil vi støtte innføring av en ny egen takst for sekundærjordmor slik departementet foreslår. I tillegg vil Jordmorforbundet påpeke at dagens takstsystem i tillegg må tilpasses de reelle kostnadene.

Med dagens krav fra Helsedirektoratet om IKT med dokumentasjon, faglig oppdatering (eks. ALSO kurs) mm, mener vi at takstene generelt er for lave. Det understreker behovet for at det er helt nødvendig med en ny NOU som ser på organisering, finansiering og kompetanse i fødselsomsorgen som helhet, med særlig vekt på overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

 

1: https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2018/trondheim-kommune-tilsyn-med-svangerskaps--og-barselomsorgstjenesten-2018/