Valg av Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken HF

Av NSF, 10.09.2018

Det skal gjennomføres valg av foretakstillitsvalgt for perioden 1.mars 2019- 1.mars 2021.

Frist for å foreslå kandidater er 7.oktober 2018.

 

I følge NSF sine vedtekter velges tillitsvagte for 2 år av gangen.

Det skal nå gjøres valg av foretakstillitsvalgt, og alle medlemmer av Norsk sykepleierforbund i Vestre Viken kan komme med forslag til kandidater.

Frist for å foreslå kandidater er 7 oktober.

Forslagene sendes til Buskerud@nsf.no

Valget vil foregå elektronisk over 2 uker, og sendes ut mandag 8.oktober. Resultatet kunngjøres mandag 22.oktober.

For mer informasjon om valg, se NSF sine vedtekter:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2880549/17105/Vedtekter

 

Hovedoppgavene for foretakstillitsvalgt er å:

-      Ivareta løpende kontakt med arbeidsgiver på foretaksnivå (styre og administrasjon)

-      Ivareta ansvaret for drøftinger og forhandlinger innen foretaket

-      Ha kontakt med og påvirke politiske og administrative beslutningstakere av betydning for foretaket

-      Være oppdatert på NSFs politikk og sørge for at denne er kjent blant de tillitsvalgte

-      Gi råd til og understøtte sine hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte

-      Fordele og koordinere oppgaver blant foretakets tillitsvalgte

-      Gi innspill, orientere om og drøfte relevante saker med regiontillitsvalgt/konserntillitsvalgt og NSFs lokale organisasjonsledd - Planlegge og legge til rette for medlemstilbud og medlemsaktiviteter innen foretaket, basert på handlingsplan og budsjett

-      Legge til rette for medlemsinnflytelse

-      Gi råd til medlemmer

-      Være bindeledd mellom medlemmene i foretaket og NSFs lokale organisasjonsledd

-      Organisere hovedtillitsvalgtråd i områder med flere hovedtillitsvalgte.

-      Initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

 

Ved spørsmål ta kontakt med NSF Buskerud, tlf 99402409, eller mail: buskerud@nsf.no