NSF ga innspill om helse- og sykehusplan

Av NSF, 11.09.2018

– Sett pasienten og de som er pasienten nærmest øverst. Forbundsleder Eli Gunhild By var klar i sin tale da hun møtte Helse- og omsorgsdepartementet for å fortelle om NSFs syn på ny helse- og sykehusplan for perioden 2019-2013 den 10. september.

– Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Da må dere huske: det er sykepleierne som skaper pasientens helsetjeneste – hver dag, døgnet rundt og året rundt. For at spesialisthelsetjenesten skal greie å levere nok tjenester av god kvalitet er samfunnet helt avhengige av at sykepleierne fortsetter som sykepleiere, i 100% stilling frem til pensjonsalder, sa forbundsleder Eli Gunhild By.

– Utdanne, rekruttere, utvikle og beholde – helsetjenesten er helt avhengige av å være gode på det for å løse sine oppgaver. Det vil bare bli viktige og viktigere i årene fremover. Derfor er vi glad for at bemanning og kompetanse løftes frem som et hovedtema i neste helse- og sykehusplan.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget satte fokus på sykepleietjenestens rolle og betydning i behandlingen av gjeldende helse- og sykehusplan. De slo fast at sykepleierne er den største personellgruppen og pekte på at måten denne ressursen utvikles, benyttes, ledes og måles er helt avgjørende for kapasitet og kvalitet i tilbudet.

Forebygging av pasientskader

– Jeg ønsker at dere tar med dere dette viktige budskapet inn i arbeidet med neste helse- og sykehusplan. Fordi: En pasient som er innlagt i sykehus ivaretas av sykepleierne 24/7. Det kontinuerlige ansvaret ligger hos sykepleierne. De fleste pasientskader som oppstår i sykehus handler om uønskede hendelser som kunne vært forebygget ved tilgang på kompetent sykepleie: Urinveisinfeksjoner, trykksår, infeksjoner, medikamentfeil og fall. Pasientskader koster penger og innebærer unødig lidelse for pasientene. Det har vi ikke råd til – og det kan forebygges. Av sykepleiere.

By foreslo at i neste helse- og sykehusplan snus pyramiden og pasientene, og de som er nærmest pasienten, settes øverst.

– Skal vi lykkes må sykepleierne få rammevilkår og redskap for å gjøre en god jobb. Departementet og direktørene i helseforetakene må bli opptatt av sykepleie og hva som skal til for at sykepleierne kan levere gode tjenester til pasientene.

For å lykkes trengs attraktive og gode utdanningsløp, både på bachelor- og masternivå, heltidsstillinger, gode lønns- og arbeidsvilkår med tilstrekkelig og riktig bemanning, og forsvarlige arbeidstidsordninger. Det må legges aktivt til rette for kompetanseutvikling gjennom yrkeslivet,  bedre rammevilkår for ledelse på pasientnært nivå og en organisering og styring av sykepleietjenesten som sikrer gode pasientforløp, fleksibilitet og god ressursutnyttelse.