Vedrørende valg av delegater til landsmøtet på Fylkesmøtet i 2019

Av Ståle Evald Ræstad, 06.10.2018

På grunn av strukturelle endringer i forbindelse med omorganisering i NSF, vil det bli forskyving / endring av de valg som Fylkesmøtet 2019 skulle foretatt. Valgperioden for fylkesleder og fylkesstyret er videreført med ett år, til 2020.

Fylkesmøtet 06.-07.03.19 vil kun velge delegater til Landsmøtet, november 2019.

Valg av delegater til Landsmøtet:

NSF M&R har, i h.h.t. sitt aktuelle medlemstall 9 delegater og 9 varadelegater.

(endelig delegattall settes ut fra medlemstall pr. 1. januar 2019)

 

De valgte delegatene og 1.varadelegat deltar i Landsmøtet.

Alle medlemmer i Møre og Romsdal er valgbare.

Både ulike organisasjonsledd og enkeltmedlemmer i NSF kan foreslå kandidater til valg.

Med organisasjonsledd menes: HTV-område, fylkesstyret, faggrupper etc.

Kandidatene må være forespurt, sagt seg villig og ha signert villighetserklæring.

Delegatenes oppgaver:

-        Ca 3 dagsmøter i forkant av Landsmøtet

-        Ca ett 2-dagers møte

-        Sette seg inn i Landsmøtesakene

-        Får tildelt 2 – 3 saker for å sette seg ekstra inn i sakspapirene

-        Deltakelse på Landsmøtet ( ca. 4-5 dager )

Nominasjonskomiteen ber om at hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte orienterer medlemmene om dette og medvirker til å finne kandidater til valgene.

Leder av nominasjonskomiteen, Anita Hellevik Magerholm, skal delta på HTV konferanse i november og informere om valget.

 

I h.h.t. Lokalt valgreglement skal nominasjonskomiteen vektlegge kandidatenes «generelle kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger, samt deres erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF».

I h.h.t. Hovedavtalen gis det permisjon med lønn for å delta på delegasjonssamlinger og i Landsmøtet.

  

Villighetserklæring finner dere på NSF Møre og Romsdal sine hjemmeside.

Forslag på kandidater må være levert senest 31.12.18.

Forslag sendes:
elektronisk til more.og.romsdal@nsf.no  Skriv «Til nominasjonskomiteen» i emnefeltet.

Nominasjonskomiteen skal ha sin innstilling klar 2 uker før Fylkesmøte hvilket vil si senest
20. februar 2019. Hovedtillitsvalgte vil bli kontaktet av nominasjonskomiteens medlemmer i tiden fremover.

Ved spørsmål,  kontakt leder av nominasjonskomiteen:

Anita Hellevik Magerholm, e-post: anita.hellevik.magerholm@alesund.kommune.no  

eller mobil 97113959

eller Fylkeskontoret på telefon 99402409, tast 3 og be om Møre og Romsdal

 

  

Med vennlig hilsen

Nominasjonskomiteen NSF Møre og Romsdal

Anita Magerholm

Leder