Valg av foretakstillitsvalgt for Vestre Viken HF

Av Live Bergflødt Gusfre, 15.10.2018

7 oktober gikk fristen ut for å foreslå kandidater til valget av foretakstillitsvalgt i Vestre Viken HF for perioden 2019-2021.

Tom Frost, nåværende fortakstillitsvalgt, var eneste foreslåtte kandidat til vervet, og er dermed oppnevnt av fylkesstyret for ny periode.

Gratulerer til Tom Frost som nå går inn i sin andre periode som foretakstillitsvalgt for 2504 medlemmer i Vestre Viken HF.

Her kan du lese villighetserklæringen fra Tom Frost:

 

Min begrunnelse og motivasjon for å stille til valg, dette brenner jeg for:

Skriv utfyllende hvorfor du ønsker å stille til valg

 

Jeg stiller til gjenvalg som foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Vestre Viken HF. Først og fremst fordi jeg fortsatt er sterkt motivert til å bidra med få gjennomslag for de viktige kampsakene jeg mener er de viktigste for sykepleierfaget fremover. Etter en periode som foretakstillitsvalgt er jeg styrket i min mening om at sykepleiefaget og sykepleierne som gruppe er den viktigste premissen for å kunne drive moderne helsetjenester, og av den grunn må NSF fortsette arbeidet for å utvikle sykepleietjenesten i Vestre Viken HF slik at vi kan fortsette å jobbe mot best mulig helsetjenester til pasientene. For å nå dette målet må innsatsområdene NSF har startet å jobbe for og med i foretaket fortsette med fullt fokus. Hovedpunktene for å få dette til er å jobbe videre med kampsakene jeg presenterte ved forrige valg.:

 

Lønns, arbeidsvilkår og kompetanse: Vi må fortsette arbeidet for at Vestre Viken har lønns- og arbeidssosiale vilkår som bidrar til å rekruttere sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, og setter fokus på kompetanseheving. For å få til dette er det helt nødvendig at vi fokuserer på å få en tilstrekkelig sykepleiebemanning og arbeidstidsordninger som er helsefremmende og tilpasset arbeidsoppgavene! Andel heltidsstillinger må økes! Her har NSF jobbet hardt de siste to årene for å få arbeidsgiver til å se nødvendigheten av å kunne tilby hele faste stillinger til sykepleierne, og vise sammenhengen mellom sykepleiernes arbeidsvilkår og sykefravær, trivsel, faglig utvikling og tilhørighet til arbeidsplassen. Vi er på vei til å få til en holdningsendring hos arbeidsgiver, men jobben er ikke gjort. Dette er jeg fullt motivert for å få til!

 

Vestre Viken må ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstidsordninger, og Dette er sammen med heltid, utdanning og økt kompetanse, mine viktigste kampsaker, og jeg vil jobbe videre med og sørge for at Vestre Viken tar inn over seg at dette er en forutsetning for god kvalitet og pasientsikkerhet.Her har jeg tenkt å fortsette jobben med full styrke med å sørge for at arbeidsgiversikrer en rett bemannet og dimensjonert sykepleietjeneste som setter pasientsikkerheten i høysetet.

 

Sykepleietjenesten: Arbeidet med å bedre rammevilkårene og sikre sykepleiere med lederansvar myndighet til å kunne utøve god ledelse av sykepleietjenesten er ikke i mål. Høy sykepleiefaglig kompetanse på alle ledernivå er avgjørende for å sikre god kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsvilkår, og utvikling av fag. For å få til dette må myndighet og ansvar ligge fullt og helt hos sykepleielederne som må kunne organisere og drifte sin egen avdeling slik de ser det best, og ikke bli detaljstyrt av øvrige ledernivåer. Jeg kan love dere en fortsatt satsning på sykepleierlederenes rammevilkår slik at Vestre Viken skal ha mulighet til å levere en best mulig sykepleietjeneste.    

 

Samarbeid:

NSF har i de foregående årene jobbet med å styrke sin posisjon i foretaket og videreutviklet samarbeidet på tvers av Vestre Vikens klinikker. NSF skal fortsette å være synlig og tilgjengelig og alle medlemmer skal kunne kjenne igjen NSF synspunkter i ledelsens dokumenter og protokoller. Dere skal kunne være trygge på at jeg vil fortsette å fronte deres argumenter med en tydelig stemme i Vestre Viken.   

 

Vennlig hilsen

Tom Frost