Statsbudsjettet 2019 -det øremerkes 20 millioner til flere jordmødre

Av nsf, 08.10.2018

-Dette er en viktig seier for Jordmorforbundet som vil føre til styrket jordmortjeneste i landets kommuner, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er glad for at vårt arbeid fører fram. I tillegg har vi fått gjennomslag for vårt krav om normering for jordmortjenesten og skjerpet dokumentasjon på en til en omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel.

 

NSF har krevd øremerking i Statsbudsjettet til flere jordmødre i landets kommuner, og fått gjennomslag for dette. I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 videreføres et tilskudd med 20 millioner kroner øremerket til flere årsverk for jordmødre i kommunehelsetjenesten.

Jordmorforbundet har sikret skjerpet krav om en til en omsorg til aktivt fødende i fødselsomsorgen:

NSF har sammen med Jordmorforbundet fulgt tett opp helseministerens Oppdragsdokument for 2017, hvor myndighetene innførte et kvalitetskrav etter krav fra NSF. Kravet innebærer at sykehusene må rapportere på hvor stor andel av de fødende som får en til en oppfølging av jordmor under aktiv fødsel. En rekke henvendelser fra våre tillitsvalgte om at anbefalingen ikke ble fulgt opp, og at dokumentasjonen av avvikene ikke var tilfredsstillende, gjorde oss bekymret. Tilbakemeldinger fra jordmødre i tjenesten beskriver svært høyt arbeidspress, og at det fortsatt i liten grad var lagt til rette for en hensiktsmessig registrering av avvik i henhold til styringskravet. På bakgrunn av dette tok Jordmorforbundet sammen med NSF opp disse forholdene i flere møter med Stortingets Helse- og omsorgskomite, og fulgte opp med et brev til helseministeren om dette i mars i år. Helseministeren skjerper nå kravet til de regionale helseforetakene. De får nå oppdrag om en særskilt rapportering på hvor ofte det forekommer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor. - Dette viser hvor viktig det er at vi aktivt følger med, står opp for kvalitetskrav og bruker politisk press for å sikre trygge jordmortjenester til befolkningen, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Dette står i Statsbudsjettet 2019 om å dokumentere avvik ved fødsel:

De regionale helseforetakene ble i 2017 bedt om å dokumentere i sine avvikssystemer hendelser der anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor ikke ble fulgt opp. Videre skulle resultatene bli brukt til kvalitetsforbedring. Alle helseforetakene har dokumentert eventuelle avvik fra anbefalingen og bruker resultatene i eget forbedringsarbeid. Det er imidlertid noe ulikt hvordan avvikene blir dokumentert. Det er også litt ulikt mellom helseforetakene om dokumentasjonen skjer kontinuerlig eller i avtalte perioder. For å få en mer fullstendig oversikt over hvor ofte det forekommer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor, har departementet i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet for 2018 bedt om særskilt rapportering for tredje tertial 2018.

Det skal nå utarbeides en bemanningsnorm for jordmødre:

Jordmorforbundet har vært med på et samarbeidsprosjekt i Helsedirektoratet med alle profesjoner i kommunehelsetjenesten. Sammen med flere andre yrkesprofesjoner krevde vi normering for våre jordmødre i kommunene. I kjølvannet av dette arbeidet ble det utarbeidet en egen rapport der Helsedirektoratet konkluderer med at en veiledende bemanningsnorm bør omfatte jordmor, lege, helsesøster og fysioterapeut. Helsedirektoratet har nå fått mandat til å utarbeide en slik veiledende bemanningsnorm for jordmødre. Det vil sikre et mer likeverdig tilbud til landets befolkning med en jevnere tilgang på jordmortjenesten.

Regjeringen har gjennom flere år satset på helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Det har vært en betydelig satsing på jordmortjenesten siden 2013, men en stor del av midlene tiltenkt styrking av tjenesten er benyttet til andre formål av kommunene. Av nær en milliard bevilget til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten i forrige regjeringsperiode, er jordmortjenesten styrket beskjedent med til sammen 87 nye jordmorårsverk. Jordmortjenestens ansvarsområde og oppgaver er også økt i samme periode. Status i dag er et manglende jordmortilbud i de fleste av landets kommuner. Lav jordmordekning gir i tillegg lange ventelister hos mange jordmødre der det eksisterer en kommunal jordmortjeneste. Av samlede årsverk helsestasjons- og skolehelsetjenestenpå landsbasis er om lag 10 prosent av årsverkene i kommunehelsetjenesten knyttet til svangerskaps- og barselomsorg. Dette utgjør totalt 424,5 årsverk fordelt på 60000 gravide og nyfødte årlig.

Oversikt over tilskuddene til  helsestasjon- og kommunehelsetjenesten:

I 2014-2019 ble kommunenes frie inntekter økt med 877 millioner kroner begrunnet i behovet for å styrke tjenesten. I 2016 ble det også opprettet et øremerket tilskudd for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Fra 2018 ble tilskuddet slått sammen med tilskuddet til utvikling av skolehelsetjenesten i videregående skoler med store levekårsutfordringer. Ved behandlingen av Proposisjon 1 S (2017–2018), jamfør Innstilling 11. S (2017–2018), ble tilskuddet styrket med 20 millioner kroner til årsverk for jordmødre. Til sammen utgjorde tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 303 millioner kroner i 2018. Av dette ble 150 millioner kroner bevilget til Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. I 2019 foreslås det å bevilge 306 millioner kroner til tilskuddet. Videre foreslås det at 4 millioner kroner av tilskuddet øremerkes til områdesatsingen i Stavanger.

Svangerskapsomsorgen og tidlig hjemmebesøk av jordmor skal prioriteres i Oslo kommune:

Tilskuddsordningen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, områdesatsing i Oslo indre øst, foreslås videreført med 4,4 millioner kroner i 2019. Områdesatsingen er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i indre Oslo øst, et område av byen med særskilte levekårsutfordringer. Effekten av tiltaket er god, tjenesten utvikles i henhold til de målene som er satt for området. Midlene i 2017 ble fordelt på bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Svangerskapsomsorgen prioriteres, og det gjøres mange hjemmebesøk av både jordmor og helsesøster. De har hatt oppmerksomhet på psykisk helse, barseldepresjon og vold i nære relasjoner. Arbeidet med områdesatsingen koordineres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Flere departementer deltar i samarbeidet. De omtalte tilskuddsordningene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår i Kompetanseløft 2020. Til sammen foreslås det 310 millioner kroner til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten over denne posten.

 

Jordmorforbundet er bekymret fordi sykehusene kommer til å få det veldig stramt med dette Statsbudsjettet.

- Kun 1,35 milliarder i økte driftsmidler er veldig svakt og svarer ikke ut de store utfordringene sykehusene står i. Utgiftveksten til nye legemidler er alene 800 millioner, og i tillegg er sykehusene fortsatt underlagt regjeringens ABE-reform.

Regjeringens ABE-reform (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform) innebærer at offentlig sektor pålegges et generelt effektiviseringskrav. I praksis fører kravet til harde innsparinger på den enkelte arbeidsplass. For sykehusene tilsvarer dette rundt 200 millioner kroner.

I fjor ble det lagt opp til et økt effektiviseringskrav, fra 0,5 prosent til 0,7 prosent. Sykehusene ble da skjermet for denne ytterligere effektiviseringen.

- Jordmorforbundet er skuffet over at regjeringen ikke skjermer sykehusene fullstendig fra dette effektiviseringskravet. Ostehøvelkutt er et dårlig virkemiddel, med tanke på den svært pressede situasjonen sykehusene nå befinner seg i, sier Schjelderup.

 

Statsbudsjettet 2019, Helse og omsorgsdepartementet