Rekruttering til forskning i sykepleie, NIFU-rapport 2018:28

Av NSF

Hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleie er 55 år og over. Gitt en pensjonsalder på 67 år må nesten halvparten erstattes de neste ti årene.

Sykepleiere med doktorgrad er helt avgjørende for utvikling og kvalitetssikring av kunnskapsbasert praksis og utdanning. Ved sykepleierutdanningene kan vi også se et økt behov for ansatte med førstestillingskompetanse fordi mange sykepleiere tar masterutdanning. Universitets- og høyskoleloven (2005) stiller krav om minst 50 % ansatte med førstekompetanse ved veiledning og undervisning på mastergradsnivå.

NIFU har på oppdrag av NSF gjennomført en kartlegging av stipendiater og førstestillinger tilknyttet sykepleie. Rapporten har som hensikt å belyse i hvilken grad behovet for forskningskompetanse i sykepleiefaget blir ivaretatt gjennom å kartlegge stipendiater som er sykepleiere og deres karriereplaner etter fullført doktorgrad. Dette er satt i sammenheng med behovene for førstestillingskompetente ved utdanningene som utdanner sykepleiere de neste 5-10 årene.

Hovedresultater:

  • Stipendiatene bruker i snitt 18 år etter fullført bachelor i sykepleie, via mastergrad, til fullført PhD. De er betydelig eldre (majoriteten >40) sammenlignet med stipendiater i andre fag (majoriteten<35). Hovedandelen er kvinner, og de fleste har en master tilknyttet sykepleievitenskap eller andre helsefag.
  • Majoriteten har en fireårig kontrakt på PhD-utdanningen (75 % + 25 %) og samtlige har minst to veiledere hvorav en som regel er professor eller førsteamanuensis i sykepleie. Det vanligste ønsket for videre karriere var kombinert fag- og forskerstilling i spesialisthelsetjenesten eller førstestilling ved en sykepleierutdanning.
  • Bare en av ti vil inn i kombinert stilling i kommunehelsetjenesten, og nesten ingen ønsker en lederstilling.

 

Av mer enn 2000 ansatte i vitenskapelige stillinger i sykepleierutdanninger i Norge, er det 46 % som har førstestillingskompetanse i 2017. Denne andelen har økt betydelig de siste 10 årene. Sammenlignet med førstestillingskompetente i UH-sektoren generelt, har rapporten fremhevet følgende:

  • Hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleie er 55 år og over. Gitt en pensjonsalder på 67 år må nesten halvparten erstattes de neste ti årene.
  • Kvinner er i klart flertall blant førstestillingskompetente generelt, 72 %, men andelen synker for professorer, 58 %.
  • Om lag hver fjerde ansatt med førstestillingskompetanse har ikke doktorgrad, og ved enkelte læresteder er det nesten 40 % som ikke har denne graden. Det skyldes at flere læresteder har satset på å gi ansatte med lang erfaring muligheten til å bli kvalifisert som førstelektor. Her ser vi store regionale forskjeller.